Ważna uwaga: użytkowanie lub dostęp do Produktów lub usług zakupionych w tym sklepie podlegają określonym postanowieniom Autodesk (zależnie od nabytych produktów lub usług Warunkom użytkowania Autodesk, Warunkom Autodesk dotyczącym świadczenia usług doradztwa i innym mającym zastosowanie postanowieniom), które można wyświetlić, klikając odpowiedni hiperlink. Powyższe warunki mogą w szczególności obejmować ograniczenie praw do używania danego produktu lub usługi do terytorium zakupu. Na potrzeby wyżej wymienionych warunków za Terytorium subskrypcji zakupionej w tym sklepie uważa się Polska. Warunki Autodesk są odrębne od Warunków sprzedaży i Zasad ochrony prywatności Digital River, którym podlega zakup produktu lub usługi od firmy Digital River za pośrednictwem tego sklepu. Warunki i zasady Autodesk nie stanowią części warunków umowy między Użytkownikiem a firmą Digital River, lecz są odrębnymi warunkami umowy między Użytkownikiem a Autodesk.