home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

DATA WERSJI: 25.12.2014

1.
ZAKRES I ZASTOSOWANIE

1.1
NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (“WARUNKI”) DOTYCZĄ WSZYSTKICH OFERT, ZAKUPU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (WŁĄCZNIE, LECZ BEZ OGRANICZEŃ, ZE SPRZĘTEM I/LUB OPROGRAMOWANIEM) (“PRODUKTY”) LUB USŁUG (“USŁUGI”), SPRZEDAWANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIEŚCILIŚMY NINIEJSZE WARUNKI (“STRONA INTERNETOWA”). WSZELKIE ODNIESIENIA TAKIE JAK “NAS”, “MY” LUB “NASZ” W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ INTERPRETOWANE ODPOWIEDNIO I OZNACZAJĄ SPRZEDAWCĘ, CZYLI Digital River Ireland Ltd., NATOMIAST WSZELKIE ODNIESIENIA DO "KLIENTA" OZNACZAJĄ KUPUJĄCEGO.

1.2
Składając zamówienie na niniejszej stronie internetowej („Strona internetowa“) Klient zgadza się na poniższe Warunki. Jeżeli Klient jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, niniejsze Warunki nie ograniczają jego praw jako konsumenta wynikających z ustawy.
1.3
Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych Produktów bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem określonych w artykule 1.8) przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta, w terminie 14 dni od daty:(i) odebrania przez niego albo wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik) przesyłki w odniesieniu do Produktów (albo ostatniego Produktu, jeżeli umowa przewidywała ich dostarczenie osobno, partiami lub w częściach) lub Akceptacji (patrz artykuł 2.3) w przypadku Usług.
1.4
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres:

Digital River Ireland Limited
Dromore House
East Park
Shannon
County Clare
V14 AN23
Ireland
Numer faksu + 353 61 230 001
Adres e-mail:cancellation_eu@digitalriver.com.

Oświadczenie można złożyć również z wykorzystaniem załączonego do Warunków formularza.

1.5

O ile nie zostało uzgodnione inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w wypadkach świadczenia Usług w pełni przez nas już wykonanych za wyraźną zgodą konsumenta; u Produktów będących nagraniami dźwiękowymi, , albo programami komputerowymi dostarczonymi w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu ; umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od

zmian cen na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub służących do zaspokajania jego zindywidualizowanych potrzeb; świadczeń, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; dostarczania prasy (z wyjątkiem prenumeraty) ; dostarczenia treści cyfrowych (na przykład oprogramowania), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli wykonanie usługi rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po uzyskaniu informacji o utracie prawa odstąpienia od umowy.

1.6
W przypadku Klientów, niebędących konsumentami, zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego, o ile niniejsze przepisy nie stanowią inaczej.
1.7
Produkt nie może być zwrócony niekompletny. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu opakowania (np. folii) lub plomby zabezpieczającej.
1.8
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta zobowiązany jest on do zwrotu otrzymanego Produktu niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Produktu przed jego upływem (chyba że wskażemy inny sposób odbioru Produktu). Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Klienta nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia nadejścia zwróconego przez Klienta Produktu, a w przypadku Klienta będącego konsumentem - w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu albo dostarczenia dowodu jego odesłania (chyba że zaproponowaliśmy że odbierzemy Produkt od Klienta).
1.9
W przypadku jeśli nastąpiło zmniejszenie wartości zwróconego Produktu, możemy potrącić koszty związane z takim zmniejszeniem, jeśli są one wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, przykładowo jeśli Klient korzystał z Produktu przed jego odesłaniem.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu i nie będą mu one zwrócone. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas w momencie składania zamówienia, nie będziemy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów; w takim wypadku zwrócimy jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Produktu .

W sytuacji, gdy Klient będący konsumentem korzysta z prawa do odstąpienia od umowy o Usługę, której rozpoczęcie wykonywania przed upływem terminu do odstąpienia wyraźnie zażądał, będziemy uprawnieni do zmniejszenia zwróconej płatności proporcjonalnie do zakresu spełnionego już świadczenia z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

Klient będący konsumentem ponosi koszty zwrotu rzeczy, również wtedy gdy ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
1.10
Uprawnienie do odstąpienia na podstawie niniejszego przepisu nie wyłącza uprawnień Klienta do takiego odstąpienia wynikających z odpowiedzialności za wady towaru oraz/lub gwarancji producenta.
1.11
Powyższe postanowienia obowiązują uzupełniająco do postanowień wskazanych Polityce dotyczącej zwrotów oraz poniższych Warunków. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Polityką dotyczącą zwrotów a niniejszymi Warunkami, moc wiążącą mają niniejsze Warunki.
2.
OFERTA, POTWIERDZENIE I AKCEPTACJA

2.1
Wszystkie ceny i opisy sporządzone lub znajdujące się na Stronie internetowej z zastrzeżeniem dostępności, nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu cywilnego I mogą zostać wycofane lub zmienione w każdej chwili przed zawarciem umowy.
2.2
Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby Produkty widniejące na Stronie były dostępne, nie możemy zagwarantować, że wszystkie Produkty będą w magazynie lub, że będą dostępne natychmiast po złożeniu zamówienia. Przed wydaniem Akceptacji możemy odrzucić zamówienie Klienta, jeśli nie jesteśmy w stanie go zrealizować. W takiej sytuacji, zwrócimy Klientowi wszelkie koszty poniesione za dany Produkt.
2.3
Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę kupna Produktów lub Usług na niniejszych Warunkach i podlega Naszemu przyjęciu („Akceptacja”).
2.4
Przed Akceptacją, może dojść do wygenerowania automatycznego potwierdzenia zamówienia Klienta za pomocą wiadomości e-mail. Takie automatyczne potwierdzenie nie stanowi Akceptacji.
2.5
Umowa zostaje zawarta w momencie wysyłki Produktów. W tym momencie następuje również Akceptacja zamówienia, w tym warunków płatności. Za Akceptację rozumiane też będzie rozpoczęcie świadczenia Usługi.
2.6
Możemy prowadzić zapis otrzymanych zamówień, potwierdzeń, Akceptacji i innych postanowień umów przez pewien czas po wysłaniu Akceptacji. Klient winien zachować kopie wszystkich stosownych dokumentów i niniejszych Warunków dla własnych potrzeb.
2.7
Oświadczamy, że nie jesteśmy dostawcą Usług oferowanych na Stronie internetowej. Usługi te będą świadczone przez naszego podwykonawcę, którego nazwa i logo pojawią się na Stronie internetowej. Oferowane Usługi mogą podlegać dodatkowym warunkom, o których Klient zostanie poinformowany i na które wyrazi swoją zgodę przed dokonaniem przez nas Akceptacji.
3.
OSWIADCZENIA KLIENTA

3.1
Klient oświadcza, że informacje podane w czasie składania zamówienia są aktualne, dokładne i wystarczą nam do realizacji zamówienia. Klient (będący osobą fizyczną) oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią i ma zdolność do zawarcia niniejszej umowy.
3.2
Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie i natychmiastową aktualizację danych pod względem ich dokładności i kompletności (oraz wszystkich haseł podanych w celu dostępu do Strony internetowej i/lub dokonywania zakupów Produktów) chronionych przed nieupoważnionym dostępem.
3.3
O ile nie zostało uzgodnione inaczej lub nie jest wymagane przez odpowiednie przepisy, wszelkie gwarancje związane z Produktami lub Usługami obejmują jedynie Klienta w rozumieniu, że Klient jest użytkownikiem, a nie odsprzedawcą tych Produktów lub Usług.
3.4
Klient nie może składać żadnych gwarancji czy zobowiązań w Naszym imieniu lub w imieniu producenta, licencjodawcy czy dostawcy Produktu bez Naszej uprzedniej pisemnej zgody.
4.
CENA I WARUNKI PLATNOSCI

4.1
Ceny ustalone do zapłaty za Produkty i Usługi są cenami aktualnymi na dzień Akceptacji w walucie wskazanej na Stronie internetowej, o ile nie zostało to uzgodnione inaczej. Ceny są udostępnione do wglądu na Stronie internetowej lub w potwierdzeniu zamówienia, ale w przypadku jakichkolwiek rozbieżności, ceną ostateczną jest ta objęta Akceptacją, z zastrzeżeniem punktu poniżej.
4.2
W każdej chwili przed wydaniem Akceptacji mamy prawo do cofnięcia rabatu i/lub zweryfikowania cen biorąc pod uwagę wzrost kosztów (bez ograniczeń) materiałów, przewozu, pracy lub wzrostu czy nałożenia podatku, opłat celnych czy tym podobnych oraz różnic w kursach walut. Jeżeli cena Produktu lub Usługi w okresie od złożenia zamówienia do naszej Akceptacji ulegnie zmianie albo dokonamy zmiany opisu lub warunków naszego Produktu lub Usługi, to Klient zostanie o tym poinformowany. Klient będzie miał prawo do odstąpienia od umowy ze zwrotem wszystkich poniesionych kosztów albo będzie mógł żądać realizacji zamówienia ze zmienioną ceną lub opisem.
4.3
Miejsca realizacji zamówień znajdują się na naszej Stronie internetowej (“Terytorium”). O ile nie zostało to określone inaczej, informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na Stronie internetowej po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Składając zamówienie, Klient zgadza się tym samym pokryć koszty podatkowe, wysyłki i przewozu, jakie określiliśmy na Stronie internetowej.
4.4
Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia uznania.
4.5
O ile nie uzgodniono inaczej, płatność należy dokonać przed dostawą i w sposób wskazany na Stronie internetowej.
4.6
Karty kredytowe lub debetowe obciążymy w dniu wysyłki Produktu lub podczas rozpoczęcia świadczenia Usługi. Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji płatności kartą kredytową lub debetową przed dokonaniem Akceptacji.
4.7
Wobec Klientów niebędących konsumentami, możemy wystawić fakturę zaliczkową bądź udzielić kredytu kupieckiego na zamówione poprzez Stronę internetową Usługi lub Produkty. W takim przypadku będą miały zastosowanie następujące zasady:

4.7.1
W przypadku wystawienia faktury, będzie ona podlegała zapłacie w ciągu trzydziestu (30) dni od daty jej wystawienia. W razie niedopełnienia jakiejkolwiek płatności w wyznaczonym terminie, możemy wysłać wezwanie do zapłaty dotyczące wszystkich o niezapłaconych zafakturowanych kwot na dzień wysłania wezwania, które należy natychmiast zrealizować.
4.7.2
Żadne roszczenie wzajemne czy kompensata nie mogą być potrącone z należnej płatności bez naszej pisemnej zgody. Możemy również wymagać zapłaty ceny Produktów która jest wymagalna nawet jeśli własność Produktów nie przeszła na Klienta.
4.7.3
Wszelki przyznany Klientowi, kredyt kupiecki możemy zmienić lub cofnąć w każdej chwili. Klient będzie zobowiązany zwrócić nam wszelkie koszty związane z dochodzeniem i odzyskaniem zaległych kwot.

5.
WYPOWIEDZENIE

5.1
W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości; bądź też kiedy Klient nie dokonuje płatności w wyznaczonym terminie lub narusza którekolwiek z warunków niniejszej umowy, możemy bez naruszania naszych innych praw:

5.1.1
zatrzymać przesyłkę Produktów; i/lub
5.1.2
zawiesić dalsze dostawy Produktów; i/lub
5.1.3
zatrzymać lub zawiesić świadczenie Usług; i/lub
5.1.4
z pisemnym uprzedzeniem, odrzucić zamówienie i odstąpić od wszystkich umów z Klientem.

6.
DOSTAWA I RYZYKO

6.1
Terminy dostaw określone zostały na Stronie internetowej. Terminy dostaw po dokonaniu Akceptacji przez nas jakiegokolwiek zamówienia są terminami szacunkowymi. Dla Klientów będących konsumentami, dostawa nastąpi w przeciągu 30 dni od dnia złożenia oferty Jeżeli nie będzie to możliwe Klient będzie miał prawo odstąpić od umowy.
6.2
Dostawa realizowana jest na podany przez Klienta aktualny adres w obrębie Terytorium. Miejsce to jest objęte Akceptacją (“Adres dostawy”). Klient winien niezwłocznie poinformować o nieścisłościach Adresu dostawy określonego w Akceptacji. Zastrzegamy sobie prawo obciążenia Klienta wszelkimi dodatkowymi kosztami wynikającymi ze zmian dokonanych w Adresie dostawy po wysłaniu zamówienia.
6.3
Jeśli Klient odmówi lub nie przyjmie dostawy Produktów dostarczonych zgodnie z niniejszymi Warunkami, ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przejdzie mimo wszystko i bez naruszenia naszych innych praw:-

6.3.1
Będziemy upoważnieni do otrzymania natychmiastowej płatności za dostarczony Produkt lub świadczone Usługi i albo do zrealizowania dostawy w jakikolwiek sposób, który uznamy za stosowny, albo do przechowania Produktów na ryzyko Klienta;

6.3.2
Klient zapłaci na żądanie wszelkie koszty związane z przechowywaniem Produktu i koszty dodatkowe powstałe w wyniku takiej odmowy lub niemożności przyjęcia dostawy;

6.3.3
W ciągu 30 dni od uzgodnionej daty dostawy będziemy upoważnieni do zutylizowania Produktów w odpowiedni sposób, jaki określamy i możemy przedstawić do rozliczenia wszelkie koszty sprzedaży. Przepisy niniejszego artykułu 6.3 nie mają zastosowania do Klientów będącymi konsumentami.

6.4
Z wyjątkiem sytuacji określonych obowiązującymi przepisami prawa, , Klient nie może odmówić przyjęcia Produktów w całości lub częściowo z powodu niekompletnej dostawy i zobowiązuje się zapłacić całą należną kwotę nawet w przypadku opóźnienia w dostawie czy braku dostawy, o ile nie otrzymamy powiadomienia o roszczeniu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedniej faktury lub dostawy, a wtedy Klient zapłaci jedynie za ilość rzeczywiście dostarczoną. Powyższe nie dotyczy Klienta będącego konsumentem.
6.5
Kiedy dostarczamy Produkty w częściach, każda część stanowi osobną umowę i jakakolwiek usterka w jednej lub większej liczbie części nie upoważnia Klienta do odrzucenia umowy w całości, ani do anulowania dostawy kolejnej części Powyższe nie dotyczy Klientów będącymi konsumentami.
6.6
O ile nie uzgodniono inaczej w niniejszych Warunkach, ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta z chwilą dostawy lub kiedy Produkty zostały dostarczone Klientowi - lub w przypadku Klientów niebędących konsumentami - pozostawione w pomieszczeniach Klienta lub też u jakiegokolwiek przewoźnika czy w środku transportu zapewnionym przez Klienta, zależnie od tego, która z tych sytuacji nastąpi jako pierwsza.
7.
ODMOWA, USZKODZENIE LUB UTRATA PODCZAS TRANSPORTU

W stosunku do Klientów będącymi konsumentami zobowiązujemy się do dostarczenia produktów i usług bez wad.
7.1
Klient jest odpowiedzialny za kontrolę Produktów po ich otrzymaniu oraz sprawdzenie, czy są one w odpowiednim stanie, kompletne oraz zgodne z ich opisem. Klient może dokonać zwrotu zakupionych Produktów zgodnie z tymi Warunkami lub każdą inną Polityką dotyczącą zwrotów znajdującą się na Stronie internetowej.
7.2
Jeśli nie zostało to ustalone powyżej lub nie zostało ujęte w Polityce dotyczącej zwrotów i podlega innym prawom, które przysługują Klientowi zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa:

7.2.1
Klient nie będący konsumentem nie będzie miał prawa do zwrotu lub odmowy przyjęcia Produktów czy Usług, z wyjątkiem:

(a)
uszkodzenia czy utraty Produktów lub ich części podczas transportu (kiedy Produkty są przewożone naszym własnym transportem lub przez przewoźnika w naszym imieniu) kiedy zostaniemy poinformowani o tym w ciągu 5 dni roboczych od chwili otrzymania Produktów;

(b)
wad Produktów (które nie są wynikiem żadnego działania, niedbalstwa czy niedotrzymania zobowiązania ze strony Klienta) zgłoszonych do nas na piśmie w ciągu 30 dni od chwili otrzymania Produktów.

(c)
nieprawidłowego świadczenia Usług (które nie są wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient) zgłoszonych do nas pisemnie w ciągu 5 dni od chwili uwidocznienia się takiej nieprawidłowości.
Niniejsze postanowienie nie narusza uprawnień konsumentów wynikających ze stosownych przepisów.

7.2.2
Nie będziemy odpowiedzialni za żadne uszkodzenie czy straty wynikające z nieprawidłowej instalacji Produktów (o ile nie wynikają one z instrukcji otrzymanej od nas); z powodu użycia Produktów w połączeniu z innym wadliwym, nieprawidłowo zainstalowanym sprzętem; niedbalstwa Klienta; nieprawidłowego zastosowania lub zastosowania w sposób nie odpowiadający specyfikacjom lub instrukcjom producenta.


7.2.3
W przypadku braku lub niemożności przyjęcia dostawy lub w przypadku wady czy uszkodzenia Produktu lub Usługi, możemy zgodnie z naszym wyborem (jeżeli Klient nie jest konsumentem) lub zgodnie z wyborem Klienta (jeżeli Klient jest konsumentem):
(a)
(w przypadku braku lub niemożności dostarczenia Produktu) uzupełnić taki brak lub niedostarczenie produktów i/lub

(b)
w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usługi, wykonać usługę prawidłowo; i/lub zwrócić cenę zapłaconą za niewykonaną lub nieprawidłową Usługę

(c)
w przypadku uszkodzenia lub wad(y) w Produkcie i zgodnie z obowiązującą Polityką dotyczącą zwrotów:

(i)
Wymienić lub naprawić Produkt, kiedy zostanie zwrócony przez Klienta; lub

(ii)
Zwrócić poniesione koszty za każdy Produkt, który okazał się uszkodzony lub wadliwy.

Niniejsze postanowienie nie narusza uprawnień konsumentów wynikających ze stosownych przepisów.


8.
OPROGRAMOWANIE

8.1
Kiedy jakikolwiek dostarczony Produkt jest lub zawiera oprogramowanie ("Oprogramowanie"), jest ono licencjonowane przez nas lub przez odpowiedniego licencjodawcę/właściciela podlegającego odpowiedniej umowie licencyjnej użytkownika końcowego lub innym warunkom umowy dołączonym do Oprogramowania ("Warunki licencji") i/lub Produktu. Dodatkowo:

8.1.1
Takiego Oprogramowania nie wolno kopiować, adaptować, tłumaczyć, udostępniać, rozprowadzać, zmieniać, modyfikować, rozkładać, dekompilować, dokonywać jego zwrotnej inżynierii lub łączyć z innym oprogramowaniem, z wyjątkiem kiedy (i) zezwalają na to Warunki licencji lub (ii) obowiązujące prawo wyraźnie nadaje takie prawo, którego nie można wyłączyć postanowieniami umowy.
8.1.2
Z wyjątkiem sytuacji uwzględnionych w obowiązujących Warunkach licencji, prawa Klienta nie będącego konsumentem do zwrotu i/lub zwrotu kosztów objęte niniejszymi Warunkami i obowiązującą Polityką dotyczącą zwrotów nie mają zastosowania po zdjęciu folii i/lub zerwaniu pieczęci licencyjnej i/lub użyciu oprogramowania.
8.1.3
W przypadku Klienta nie będącego konsumentem z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych przez nas pisemnie lub w odpowiednich Warunkach licencji, Oprogramowanie jest dostarczane "tak jak jest" bez żadnych gwarancji, warunków jakości, zdatności użycia, wydajności czy zgodności z opisem i nie dajemy żadnych gwarancji w związku z instalacją, konfiguracją czy poprawianiem błędów/wad Oprogramowania. Określenie praw producenta, licencjodawcy czy dostawcy Oprogramowania znajduje się w Warunkach licencji.


9.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

9.1
W przypadku Klienta nie będącego konsumentem nasza odpowiedzialność wynikająca z niniejszych Warunków jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem jakichkolwiek szkód mających postać utraconych korzyści) i do kwoty nie przekraczającej ceny zakupu Produktów lub Usług przez Klienta na podstawie niniejszych Warunków.

9.2
Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności prawnej za (a) śmierć lub uszkodzenie ciała na skutek niedbalstwa przez którąkolwiek ze stron lub osób pracujących na ich zlecenie, ich przedstawicieli lub pracowników; (b) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; lub (d) wszelkich innych zobowiązań, które w rozumieniu prawa nie podlegają ograniczeniom lub wyłączeniom.

10.
WŁASNOŚĆ

Stosownie do art. 589 Kodeksu Cywilnego, w przypadku jeśli płatność nastąpi po dostawie Produktów, prawo własności do Produktów zostaje przeniesione na Klienta z chwilą całkowitej zapłaty ceny (włącznie z podatkami lub innymi opłatami oraz należnościami, o których mowa w niniejszych Warunkach, o ile zostały doliczone do ceny) za dostarczone Produkty.

11.
PRAWA STRONY TRZECIEJ

11.1
Klient zabezpieczy nas na wypadek jakiejkolwiek odpowiedzialności, roszczeń i kosztów powstałych lub wysuniętych przeciw nam jako rezultat świadczenia przez nas Usług lub przeprowadzania prac na Produktach, kiedy były one wykonane zgodnie ze specyficznymi wymaganiami Klienta (lub przedstawiciela Klienta) lub specyfikacjami powodującymi naruszenie lub domniemane naruszenie jakichkolwiek praw własności jakiejkolwiek strony trzeciej.

11.2
W pełnym stopniu dopuszczanych przez prawo i z wyjątkiem określonym wyraźnie w Warunkach licencji lub gdzie indziej, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku naruszenia lub domniemania naruszenia praw własności strony trzeciej do Produktów lub świadczonych Usług. W przypadku, kiedy Produkty są lub mogą być przedmiotem patentu, prawa autorskiego, prawa do bazy danych, zastrzeżonego znaku firmowego, znaku handlowego czy innych praw strony trzeciej, mają zastosowanie odpowiednie warunki producenta Produktu i/lub licencjodawcy/właściciela. Będziemy zobowiązani przenieść na Klienta tylko takie prawo lub tytuł, które posiadamy. Powyższe nie dotyczy Klienta będącego konsumentem.

12.
OGÓLNA GWARANCJA “TAK JAK JEST” – BEZ WZGLĘDU NA OSOBNE OŚWIADCZENIA GWARANCYJNE DOŁĄCZONE DO PRODUKTU PRZEZ PRODUCENTA;

12.1
Niektóre Produkty mogą podlegać gwarancji producenta, licencjodawcy lub dostawcy. W takim wypadku, odpowiednia dokumentacja, w tym specyfikacje producenta lub dokument gwarancji, będą dostarczone wraz z takim Produktem. Podstawą ewentualnych roszczeń Klienta z gwarancji będą oświadczenia oraz zasady dotyczące gwarancji złożone przez wystawcę gwarancji. W takim wypadku polityka dotycząca zwrotów Produktów określona przez gwaranta może również określać stosowane procedury naprawy lub wymiany dostarczonych wadliwych Produktów. Wszystkie specyfikacje, ilustracje, rysunki, dane techniczne, wymiary, dane dotyczące wydajności i inne informacje dotyczące Produktu na Stronie internetowej lub udostępnione przez nas stanowią jedynie ogólną ilustrację Produktów i nie stanowią gwarancji lub oświadczenia, z którymi Produkty mają być w zgodzie. Stosowne wymogi, na podstawie których Klient może określić swoje prawa znajdują się w specyfikacjach producenta lub dokumentacji gwarancyjnej. Powyższe nie dotyczy Klienta będącego konsumentem.

12.2
Klient nie będący konsumentem traci swoje prawa do naprawy czy wymiany Produktów lub ich części, które okażą się wadliwe (jeśli nie zostało uzgodnione inaczej) w sytuacji, gdy:

12.2.1
Produkty były naprawiane lub zmieniane przez osoby inne niż producent, my czy autoryzowany dealer; i/lub

12.2.2
wadliwy Produkt lub Produkty nie były zwrócone razem ze szczegółowym opisem domniemanej wady w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia Produktu; i/lub

12.2.3
wady są wynikiem (całkiem lub częściowo) złej obsługi, nieprawidłowego zastosowania, przechowywania, konserwacji czy instalacji, nie stosowaniem się do instrukcji producenta lub innych wskazówek opublikowanych lub udostępnionych przez nas w związku z dostarczonymi Produktami.


12.3
W stosunku do klienta nie będącego konsumentem, przepisy dotyczące rękojmi ustawowej nie będą miały zastosowania.

12.4
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

13.
ZGODY, OBOWIĄZKI KLIENTA I EKSPORT

13.1
Jeśli do zakupu, przewozu czy używania Produktu przez Klienta potrzebna jest zgoda jakiegokolwiek organu administracji, Klient powinien ją uzyskać na własny koszt, a jeśli to konieczne przedstawić nam dowód jej uzyskania na żądanie. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, nie spełnienie tego warunku nie upoważnia ich do wstrzymania lub opóźnienia płatności. W takim wypadku również wszelkimi dodatkowymi kosztami lub opłatami powstałymi po naszej stronie na skutek uzyskiwania takiej zgody obciążony zostanie Klient.

13.2
Produkty licencjonowane lub sprzedane Klientowi na podstawie niniejszych Warunków mogą podlegać prawom i regulacjom kontroli eksportu na danym Terytorium lub innej odpowiedniej jurysdykcji, gdzie ma miejsce dostawa lub są one używane. Klient będzie odpowiedzialny za stosowanie tych przepisów i zobowiązuje się ich przestrzegać.

13.3
Produkty wprowadzane na Europejski Obszar Gospodarczy (EEA) z zewnątrz mogą podlegać opłatom celnym zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Klient może być obciążony opłatami celnymi, opłatami i podatkami importowymi, pobieranymi wtedy, gdy Produkt trafi do swojego miejsca przeznaczenia. Wszystkie dodatkowe opłaty za odprawę celną, opłaty czy podatki celne są ponoszone przez Klienta, ponieważ nie mamy wiedzy na temat tych opłat. Informacje dotyczące polityki i opłat celnych można uzyskać w miejscowym urzędzie celnym w danej jurysdykcji. Powyższe nie dotyczy Klienta będącego konsumentem.

13.4
Dokonując Zakupu Kupujący może uzyskać opcję opłaty z góry lub nieopłacania góry opłat celnych i importowych, które mogą obowiązywać w kraju docelowym oraz wszelkich opłat, przedpłat lub kosztów nakładanych przez przewoźnika, brokera, organy celne kraju docelowego lub strony trzecie („Koszty importowe”). Podejmiemy uzasadnione ekonomicznie starania oszacowania Kosztów importowych („Oszacowanie”). Jednak kwota Oszacowania może być niższa lub wyższa, niż rzeczywiste Koszty importowe do zapłaty. Nie mamy wpływu na Koszty importowe i nie zawsze możemy przewidzieć ze 100% dokładnością rzeczywistą wysokość tych kosztów. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat kosztów i ceł obowiązujących w przypadku Zakupu należy skontaktować się z lokalnym Urzędem Celnym.

13.4.1
Jeżeli Kupujący zdecyduje się na zapłatę z góry Kosztów importowych, Kupujący wyraża zgodę i oświadcza, że (a) rzeczywiste Koszty importowe mogą być wyższe lub niższe niż Oszacowanie i (b) Kupujący NIE musi płacić wyższych kosztów ANI nie otrzyma zwrotu w przypadku, gdy rzeczywiste Koszty importowe będą różnić się od Oszacowania.
13.4.2
Jeżeli Kupujący nie zdecyduje się na zapłatę z góry Kosztów importowych zawartych w Oszacowaniu, Kupujący wyraża zgodę i oświadcza, że odbiorca Produktu w kraju docelowym ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe zgłoszenie zakupu organom celnym, zapłatę należnych kosztów celnych/opłat/podatków i/lub spełnienie wszelkich dodatkowych wymagań importowych. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat wymagań celnych oraz procedur, kosztów, opłat, podatków i/lub innych opłat dotyczących zakupionego Produktu należy skontaktować się z lokalnym Urzędem Celnym.
13.4.3
Jeżeli Kupujący nie zdecyduje się na zapłatę z góry Kosztów importowych zawartych w Oszacowaniu, Kupujący wyraża zgodę i oświadcza, że (i) rzeczywiste Koszty importowe mogą być niższe lub wyższe, niż kwota Oszacowania; (ii) Kupujący (a nie firma digital river, broker, przewoźnik, dostawca lub jakakolwiek strona trzecia) ponosi odpowiedzialność za opłacenie rzeczywistych Kosztów importowych; (iii) w przypadku, gdy podmiot inny niż Kupujący poniesie część lub całość Kosztów importowych w imieniu Kupującego w celu dokonania odprawy celnej, Kupujący (na żądanie) dokona pełnego zwrotu rzeczywistych Kosztów importowych opłaconych w imieniu Kupującego; i (iv) brak terminowego opłacenia przez Kupującego Kosztów importowych może spowodować opóźnienie dostawy oraz narazić Kupującego na ryzyko poniesienia potencjalnych dodatkowych kosztów i opłat.

14.
ZAWIADOMIENIA

14.1
Wszystkie zawiadomienia czy inna korespondencja dotycząca zawartej umowy może być wysyłana za potwierdzeniem doręczenia, opłaconą z góry przesyłką, faksem i wiadomością e-mail na adres wskazany w punkcie 1.4 powyżej. Z wyjątkiem sytuacji określonych wyżej w związku z odstąpieniem od zamówienia przez Klienta będącego konsumentem, takie zawiadomienia czy komunikacja (jeśli są dokładnie zaadresowane) będą uważane za otrzymane:

14.1
W przypadku osobistego doręczenia, w dniu doręczenia pod odpowiedni adres (lub, jeśli nie jest to dzień roboczy, pierwszy następny dzień roboczy);
14.2
W przypadku wysłania pocztą, 5 dni roboczych od daty nadania;
14.3
W przypadku wysłania faksem, w dniu przesłania poświadczonym raportem udanej transmisji (lub, jeśli nie jest to dzień roboczy, pierwszy następny dzień roboczy).
14.4
W przypadku wysłania za pomocą wiadomości e-mail, w chwili (i) potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail przez odbiorcę; (ii) otrzymania przez nadawcę automatycznej wiadomości informującej o pomyślnym dostarczeniu wiadomości lub jej otwarciu; lub (iii) upływie 48 godzin od transmisji, zakładając, że nadawca nie dostał potwierdzenia o niepomyślnej transmisji.

15.
DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

15.1
Zastosujemy odpowiednie przepisy o ochronie danych osobowych i nie użyjemy informacji, które identyfikują lub mogą zidentyfikować Klienta (“Dane osobiste”) innych niż określone w naszej Polityce prywatności na stronie ("Polityka prywatności"). Udostępniając Dane osobowe w związku z zamówieniem, Klient wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia i zgodnie z Oświadczeniem o prywatności w trakcie procedury składania zamówienia jednak nie później niż w chwili Akceptacji. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

15.2
W związku z bezpieczeństwem zleceń przesłanych przez Klienta, Nasze serwery zabezpieczające oprogramowanie szyfrują wszystkie Dane osobowe włącznie z numerem karty kredytowej, debetowej, imieniem i adresem. To oznacza, ze znaki, które Klient wprowadzi są przetwarzane na kody, które są następnie bezpiecznie przesyłane Internetem.

16.
OGÓLNE

16.1
Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umów z nami jedynie za naszą uprzednią zgodą.

16.2
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego konsumentem, nawet w przypadku odstąpienia od umowy, za jakiekolwiek szkody, powstałe bezpośrednio lub pośrednio z zapobieżenia, wstrzymania czy opóźnienia wykonania przez nas Usługi z powodu jakichkolwiek okoliczności poza naszą kontrolą, w tym (ale nie tylko) siłą wyższą, wojną, aktem terrorystycznym, zamieszkami, rozruchami, działaniami administracji, eksplozją, pożarem, powodzią, burzą, wypadkiem, strajkiem, blokadą, sporem handlowym lub zakłóceniem pracy, awarią fabryki lub maszyn, przerwą w dostawie energii, łączności z Internetem lub materiałów i w takim przypadku możemy zdecydować się na odstąpienie od umowy z Klientem i zwrot poczynionych kosztów.

16.3
Niniejsze Warunki zastępują i anulują wszystkie poprzednie umowy, uzgodnienia i ustalenia robocze tak ustne, jak i pisemne, wyraźne lub domniemane, pomiędzy nami. Niniejsze Warunki są ważniejsze niż wszelkie inne warunki zawarte, do których są odniesienia lub domniemane gdziekolwiek indziej, Wszelkie takie warunki z kolei nie mają tym samym zastosowania w pełnym stopniu dopuszczalnym przez prawo. W pełnym stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków. W takim wypadku, do zamówień w trakcie realizacji będą miały zastosowanie warunki obowiązujące w dacie złożenia zamówienia.

16.4
Jakiekolwiek opóźnienie dotyczące wykonania niniejszych Warunków przez którąkolwiek ze stron, nie ogranicza jej praw do dochodzenia ich wykonania w przyszłości. z którejkolwiek strony w związku z wprowadzeniem w życie niniejszych Warunków lub przyznaniem czasu jednej stronie przez drugą opóźni lub ograniczy takie prawa i upoważnienia.

16.5
Żadne zrzeczenie się prawa wynikającego z niniejszych Warunków nie będzie ważne dopóki nie będzie miało formy pisemnej, podpisanej przez nas. Rezygnacja z jakiegokolwiek uprawnienia nie będzie uważana za rezygnację z innych praw.

16.6
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część Warunków jest niezgodna z prawem, niemożliwa do wprowadzenia w życie, nieważna na podstawie obowiązującego prawa w określonej jurysdykcji:

16.6.1
niniejsze Warunki nie będą miały mocy w innych jurysdykcjach w stopniu, w którym takie określenie czy stwierdzenie nie ma zastosowania; oraz

16.6.2
w odpowiedniej jurysdykcji, pozostałe Warunki (w pełnym stopniu dopuszczalnym przez prawo) będą dalej w pełni obowiązywały.


17.
PRAWO WŁAŚCIWE

17.1
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r – o prawach konsumenta

17.2
Ważność struktury i obowiązywania niniejszych Warunków będzie poddany prawu polskiemu., a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich. W przypadku Klientów będących konsumentami, istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów związanych z niniejszymi Warunkami.

17.3
Językiem procedury rozwiązania sporu oraz postępowania będzie język polski.