NEDERLAND:
ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR CONSUMENTEN("AV")

VERSIE VAN: 10 juni 2014

1.
REIKWIJDTE & TOEPASSELIJKHEID

1.1
Deze Algemene Voorwaarden ("AV") zijn van toepassing op iedere overeenkomst met betrekking tot de aanschaf van producten (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, hardware en/of software) ("Producten") en/of de levering van diensten ("Diensten") die via deze website ("Site") door ons, de aanbieder, Digital River Ireland Ltd., Dromore House, East Park, Shannon, County Clare, V14 AN23, Ireland, (op wie iedere verwijzing naar "ons", "wij" of "onze" geacht wordt betrekking te hebben) aan u, de afnemer (op wie iedere verwijzing naar "u" of "uw" geacht wordt betrekking te hebben) worden aangeboden.
1.2
In geval u als ‘consument’ kunt worden aangemerkt (indien u een overeenkomst niet in het kader van de uitvoering van een bedrijf sluit), laat het bepaalde in deze AV uw rechten op grond van het geldende dwingende recht onverlet.

Als consument heeft u recht op een "afkoelingperiode" waarbinnen u, om welke reden ook, een bestelling zonder gehoudenheid tot enige betaling kunt ontbinden. Deze periode loopt:

1.2.1
Voor producten: tot veertien (14) werkdagen na de afleverdatum van de producten
1.2.2
Voor diensten: tot veertien (14) werkdagen na de datum dat wij uw opdracht of bestelling hebben aanvaard.

 
1.3
Dit ontbindingsrecht:

1.3.1
vervalt indien de dienstverlening met uw instemming vóór het verstrijken van de afkoelingperiode aanvangt.
1.3.2
vervalt indien u software bestelt, en u deze vóór het verstrijken van de afkoelingperiode uit de verpakking haalt of indien de software niet op een materiële drager is geleverd gebruikt, nadat u uitdrukkelijke voorafgaande toestemming geeft en verklaard dat u afstand doet van uw recht van ontbinding.
1.3.3
Is niet van toepassing op maatproducten of aangepaste producten die speciaal in uw opdracht zijn vervaardigd of aangepast.

1.4
Ontbinding kan onder andere op schriftelijke wijze (daaronder begrepen per fax of e-mail) kenbaar worden gemaakt door het versturen van het model ontbindingsformulier dat is aangehecht als Annex 1 aan deze algemene voorwaarden aan:

for the attention of: general manager,
Digital River Ireland Limited
Dromore House
East Park
Shannon
County Clare
V14 AN23
Ireland
Faxnummer: + 353 61 230 001
E-mailadres: cancellation_eu@digitalriver.com.

De melding als bedoeld in dit artikel wordt geacht te zijn gedaan op de datum waarop deze (in persoon) op het bovengenoemde postadres is afgeleverd, op de datum waarop deze per post naar het bovengenoemde postadres is verzonden, op de datum waarop deze per fax naar het bovengenoemde faxnummer is verzonden, dan wel op de datum waarop deze per e-mail naar het bovengenoemde e-mailadres is verzonden.
1.5
Indien u voornoemd ontbindingsrecht uitoefent, dient u als een goed huisvader te zorgen voor alle betrokken producten die u in uw bezit hebt, en deze (op uw kosten) aan ons (of een door ons aangewezen persoon) te retourneren dan wel deze (bij een daartoe strekkend verzoek) beschikbaar te houden om te worden afgehaald. Indien u vooruit heeft betaald, ontvangt u binnen 14 dagen na aanmelding van de ontbinding een restitutie.

Het voorgaande geldt in aanvulling op eventuele rechten uit hoofde van de op de teruggave van toepassing zijnde regels op deze Site en de hierna vermelde voorwaarden. Indien u nadere informatie over uw rechten wenst, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
2.
AANBOD, BEVESTIGING EN AANVAARDING

2.1
Alle prijzen, aanbiedingen en beschrijvingen die op deze Site zijn vermeld of waarnaar op deze Site wordt verwezen, worden gedaan op basis van beschikbaarheid en vormen geen aanbod. Zij mogen tot het moment dat wij uw bestelling uitdrukkelijk (op de navolgend beschreven wijze) hebben aanvaard, te allen tijde worden ingetrokken of herzien.
2.2
Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de artikelen die op onze Site staan, ook daadwerkelijk beschikbaar zijn, kunnen we niet garanderen dat deze altijd op voorraad zijn of onmiddellijk beschikbaar zijn zodra u een bestelling plaatst. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren indien we deze niet kunnen verwerken of uitvoeren. Hieruit vloeit voor ons geen enkele aansprakelijkheid voort. Wel zullen wij in dat geval eventuele reeds vooraf betaalde bedragen aan u restitueren.
2.3
Uw bestelling behelst een aan ons gedaan aanbod uwerzijds om bepaalde Producten of Diensten af te nemen, welk aanbod onderworpen is aan onze aanvaarding.
2.4
Voorafgaand aan onze aanvaarding kan een automatische ontvangstbevestigings-e-mail over uw bestelling worden gegenereerd. Een dergelijke bevestiging houdt echter nog geen aanvaarding van uw bestelling in.
2.5
Onze aanvaarding wordt pas van kracht en de overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat (1) het aanbod uitdrukkelijk door ons wordt aanvaard en wij uw bestelling verzenden c.q. aanvangen met het verlenen van de Diensten en (2) wij uw creditcardbetaling of andere betaling hebben ontvangen ("Aanvaarding").
2.6
Wij archieveren uw overeenkomst niet. U dient zelf afdrukken van de documenten met betrekking tot uw bestelling en van deze AV voor uw archief te maken.
2.7
De Diensten die u via onze Site bestelt, worden niet door ons geleverd. Deze Diensten worden geleverd door de partij wiens naam en logo op de Site vermeld staat dan wel door een andere dienstverlener. Indien de betreffende partij additionele voorwaarden hanteert, dan worden deze aan u ter beschikking gesteld en dient u deze te accepteren voordat de Diensten worden geleverd.
3.
UW VERPLICHTINGEN

3.1
U staat ervoor in dat de informatie die u in het kader van de plaatsing van een bestelling verstrekt, actueel en accuraat is en toereikend voor ons is om de bestelling te kunnen uitvoeren.
3.2
Door het plaatsen van een bestelling staat u ervoor in dat u rechtsbevoegd bent om een overeenkomst te sluiten.
3.3
U dient gewijzigde en ontbrekende klantgegevens onverwijld aan ons door te geven. Verder dient u alle toegangscodes en gegevens die wij u verschaffen voor het verkrijgen van toegang tot de Site en/of het aanschaffen van Producten te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik.
3.4
U begrijpt dat u de Producten of Diensten slechts voor eigen gebruik aanschaft en verklaart hierbij dat u geen wederverkoper van dergelijke Producten of Diensten bent.
4.
PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1
De voor de Producten of Diensten verschuldigde bedragen zijn de prijzen die gelden op het moment van Aanvaarding. Hoewel er prijzen op de Site of orderbevestiging staan vermeld, wordt de definitieve prijs bepaald op het moment van Aanvaarding.
4.2
Door programmerings- of gegevenstranscriptiefouten kunnen er onnauwkeurige prijzen zijn vermeld. Indien de geadverteerde prijs onjuist is, of de consument weet althans behoort te weten dat de geadverteerde prijs onjuist is, behouden wij ons het recht voor om, voor zover wettelijk toegelaten, deze prijs aan te passen en de correcte marktprijs in rekening te brengen.
4.3
Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment vóór de Aanvaarding kortingen in te trekken en/of prijzen en vergoedingen aan te passen in verband met kostenstijgingen, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, stijgingen in materiaal-, vervoers- of arbeidskosten, verhogingen of invoeringen van belastingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen, alsmede veranderingen in de wisselkoersen. Wij zullen u in kennis te stellen van mogelijke vergissingen in de Productbeschrijvingen of prijslijsten alvorens een Product te verzenden of aan te vangen met een Dienst. Indien u consument bent heeft u het recht om uw bestelling te ontbinden, en heeft u recht op terugbetaling van reeds betaalde vergoedingen. Mocht u er in dergelijk geval voor kiezen om de bestelling te laten uitvoeren, dan stemt u ermee in dat het Product of de Dienst wordt geleverd tegen de gewijzigde beschrijving of de gecorrigeerde prijs of vergoeding.
4.4
De plaatsen waar we aan u kunnen leveren, staan vermeld op de Site ("Contractsgebieden"). Tenzij anders vermeld, zijn vermelde prijzen en vergoedingen:

4.4.1
Exclusief verzend- of vervoerkosten naar het overeengekomen afleveradres in de Contractsgebieden (de kosten voor aflevering staan vermeld op de Site), en
4.4.2
Inclusief BTW of andere belastingen of heffingen (indien van toepassing) die bij de verschuldigde prijs of vergoeding moeten worden opgeteld,
4.5
Betaling, inclusief BTW of andere belastingen of heffingen, dient voorafgaand aan de aflevering en op de op de Site vermelde wijze te geschieden.
4.6
Wij laten creditcardbetalingen afschrijven op het moment van de verzending van het Product of de aanvang van de Dienst. Wij behouden ons het recht voor om betalingen per creditcard vóór het moment van de Aanvaarding te verifiëren. De betaalmiddelen die wij accepteren, staan vermeld op de Site.
4.7
In geval van betaling op factuurbasis geldt een betalingstermijn van dertig (30) dagen. Een factuur is volledig betaalbaar en opeisbaar binnen dertig (30) dagen na de datum die op de desbetreffende rekening vermeld staat. Indien u op enig moment een op de vervaldatum opeisbaar bedrag verzuimt te betalen, kunnen wij u een bericht verzenden waarin we alle op dat moment openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar verklaren.
4.8
Behalve voor consumenten, is het zonder onze schriftelijke toestemming niet toegestaan om een tegenvordering of andere vorm van verrekening toe te passen en op enig opeisbaar bedrag in mindering te brengen. We behouden ons het recht voor om een betaling voor Producten of Diensten op elk gewenst moment na het opeisbaar worden juridisch af te dwingen.
4.9
Behalve voor consumenten, kan een eventueel aan u verleend krediet op ieder moment worden aangepast of ingetrokken. Op achterstallige betalingen brengen wij op dagelijkse basis rente tegen het onder het toepasselijke recht maximaal toegestane percentage in rekening vanaf het moment van opeisbaarheid tot het moment van volledige betaling (al dan niet na een gerechtelijke uitspraak).Indien u geen consument bent, vrijwaart u ons voor alle kosten die wij maken in verband met het incasseren van achterstallige betalingen.
5.
ONTBINDING

Indien u faillissement of surseance van betaling aanvraagt, failliet of in surseance van betaling wordt verklaard, een schuldregeling aangaat, een gerechtelijke uitspraak tot liquidatie tegen u wordt uitgesproken, u een vergelijkbare handeling verricht of ondergaat in verband met uw schulden, wij aanleiding hebben om te geloven dat u niet (langer) in staat bent om uw schulden op het moment van opeisbaarheid te voldoen, dan wel indien u enig uitstaand bedrag op de vervaldatum verzuimt te betalen of inbreuk maakt op of niet voldoet aan deze AV, kunnen wij, onder voorbehoud van onze eventuele andere rechten:
5.1
Producten die onderweg zijn onderscheppen, en/of

5.2
Verdere afleveringen van Producten opschorten, en/of

5.3
De verlening van Diensten stoppen of opschorten, en/of

5.4
Door middel van een schriftelijke kennisgeving uw bestelling en eventuele andere overeenkomsten tussen u en ons met onmiddellijke ingang ontbinden.

5.5
Dit artikel 5 is niet van toepassing op consumenten.
6.
AFLEVERING EN RISICO

6.1
Alle op onze Site, op orderbevestigingen, Aanvaardingen of elders vermelde aflevertermijnen en -data vormen slechts (niet-bindende) indicaties. Hoewel wij ons zullen inspannen om dergelijke aflevertermijnen en -data te halen, gaan wij geen verplichtingen aan om Producten op een bepaalde datum te verzenden en/of Dienstverlening op een bepaalde datum aan te vangen en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid ten opzichte van u of derden in verband met eventuele vertragingen of het niet voldoen aan genoemde termijnen en data.
6.2
Aflevering geschiedt op een geldig adres binnen het Contractgebied, dat door u is opgegeven en op de Aanvaarding wordt vermeld ("Afleveradres"). U dient het Afleveradres op iedere bevestiging of Aanvaarding te verifiëren en ons in geval van fouten of onvolledigheden per omgaande te berichten. Wij behouden ons het recht voor om additionele kosten in rekening te brengen in geval van wijzigingen in het Afleveradres nadat u een bestelling hebt geplaatst.
6.3
Behalve voor consumenten geldt het navolgende. In het geval u Producten die in overeenstemming met deze AV worden geleverd, weigert of verzuimt af te nemen, gaat het risico voor verlies of schade ten aanzien van deze Producten niettemin op u over, en, onder voorbehoud van onze eventuele andere rechten of vorderingen:

6.3.1
Zijn wij gerechtigd tot onmiddellijke en volledige betaling voor Producten of Diensten die tot het moment van de aflevering zijn afgeleverd of verleend, en mogen wij de aflevering alsnog bewerkstelligen op de wijze die wij gangbaar achten dan wel de Producten voor uw rekening en verantwoording opslaan,

6.3.2
Bent u gehouden alle kosten in verband met de opslag van Producten en eventuele additionele kosten als gevolg van de weigering of het verzuim tot afname op ons eerste verzoek te voldoen,

6.3.3
Zijn wij vanaf dertig (30) dagen na de overeengekomen afleverdatum gerechtigd om op een door ons te bepalen wijze afstand te doen van de Producten en mogen wij eventuele inkomsten in verband daarmee verrekenen met eventuele door u aan ons verschuldigde betalingen.
6.4
Tenzij en voor zover dwingendrechtelijke bepalingen uit het toepasselijke consumentenrecht u deze bevoegdheid verstrekken, is het u niet toegestaan de Producten geheel of gedeeltelijk te weigeren als gevolg van een te late aflevering behoudens indien u ons binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum dan wel, voor zover hieraan voorafgaand, na de ontvangstdatum schriftelijk op de hoogte stelt van een eventuele klacht, bij gebreke waarvan u gehouden bent om de afgeleverde Producten en/of Diensten te betalen.
6.5
In het geval wij Producten in gedeelten afleveren, vormt iedere gedeeltelijke aflevering een afzonderlijke overeenkomst tussen u en ons en geeft een eventueel gebrek in een deelleverantie u niet het recht of de bevoegdheid om het contract als geheel te beëindigen, om welke reden ook, noch om eventuele volgende (deel-)leveranties te annuleren.
6.6
Tenzij en voor zover anders bepaald in deze AV, gaat het risico voor verlies van of schade aan Producten op u over op het eerste van de volgende momenten: het moment van aflevering, het moment waarop het Product in uw beschikkingsmacht wordt gesteld, of het moment waarop wij het ter beschikking stellen voor een aan u gerichte verzending of transport.
7.
WEIGERING, SCHADE OF VERLIES TIJDENS TRANSPORT

7.1
U dient de Producten op het moment van aflevering na te zien en te controleren of deze in goede conditie verkeren, compleet zijn en in overeenstemming zijn met de beschrijving. U kunt aangeschafte Producten aan ons retourneren in overeenstemming met het bepaalde in deze AV of een toepasselijke ‘Returns Policy’ die op de Site wordt vermeld.
7.2
Tenzij en voor zover in het voorgaande of in een toepasselijke ‘Returns Policy’ anderszins is bepaald, en behoudens eventuele rechten op grond van het toepasselijke recht, die niet door deze AV kunnen worden uitgesloten of beperkt:

7.2.1
Aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor Producten en Diensten en is het u niet toegestaan om deze te weigeren of af te wijzen, behalve in geval van:

(a)
Schade aan of verlies van Producten of gedeelten daarvan tijdens het transport (en alleen in het geval deze Producten worden vervoerd door onze eigen transportfaciliteiten of door een door ons ingeschakelde vervoerder), mits u deze schade binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van voormelde Producten aan ons hebt gemeld,

(b)
Gebreken in Producten (met uitsluiting van gebreken die door uw handelen, nalatigheid of verzuim zijn veroorzaakt), mits u deze binnen dertig (30) dagen na ontvangst van voormelde Producten aan ons hebt gemeld.

(c)
Gebreken in de Dienstverlening (met uitsluiting van gebreken die door uw handelen, nalatigheid of verzuim zijn veroorzaakt), mits u deze binnen vijf (5) dagen na het kenbaar worden ervan aan ons hebt gemeld.

Paragraaf 7.2.1 is niet van toepassing op consumenten.
7.2.2
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, kosten of verliezen als gevolg van een onjuiste installatie van de Producten, het gebruik van de Producten in samenhang met andere defecte, ongeschikte of onjuist geïnstalleerde apparatuur, nalatigheid, onjuist gebruik, of een gebruik dat op enigerlei wijze onverenigbaar is met de specificaties of instructies van de fabrikant.

Paragraaf 7.2.2 is niet van toepassing op consumenten.
7.2.3
In geval van een te laat of niet verrichte aflevering, of een gebrek of schade met betrekking tot een Product of Dienst, zullen wij, en indien u geen consument bent naar onze keuze:

(a)
bij een te laat of niet verrichte aflevering een dergelijke vertraagde of uitgebleven levering alsnog uitvoeren en/of

(b)
bij een tekortkoming in de nakoming of een gebrekkige nakoming van een Dienst, een dergelijke tekortkoming of gebrek herstellen, en/of

(c)
bij schade of gebreken met betrekking tot het Product en met inachtneming van de toepasselijke ‘Returns Policy’:

(i)
het bewuste Product vervangen indien dit mogelijk is of herstellen als het gebrek dit rechtvaardigd, nadat u dit aan ons hebt teruggezonden, of;

(ii)
u restitueren voor Producten waarvan is komen vast te staan dat deze beschadigd of gebrekkig zijn.
8.
SOFTWARE

Voor zover een geleverd Product uit software bestaat of software omvat ("Software"), geven wij of de betreffende leverancier of rechthebbende deze Software aan u in licentie met inachtneming van de toepasselijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers en eventuele andere gebruiksvoorwaarden die bij de Software en/of het Product zijn gevoegd ("Licentievoorwaarden"). Daarbij geldt bovendien het volgende:
8.1
U mag de Software niet kopiëren, aanpassen, vertalen, aan anderen ter beschikking stellen, distribueren, veranderen, wijzigen, de-assembleren, decompileren, reverse engineeren of combineren met enige andere software, tenzij en voor zover dit: (i) uit hoofde van de Licentievoorwaarden is toegestaan, of (ii) het toepasselijke recht u uitdrukkelijk een dergelijk recht verleent en dit recht niet contractueel mag worden uitgesloten.
8.2
Tenzij en voor zover in de toepasselijke Licentievoorwaarden anders is bepaald, heeft u geen recht op retournering of restitutie uit hoofde van deze AV en is de toepasselijke ‘Returns Policy’ niet van toepassing indien u de verpakking van de Software hebt geopend, het licentiezegel hebt verbroken en/of de Software hebt gebruikt.
8.3
Tenzij en voor zover wij dit uitdrukkelijk schriftelijk of in de Licentievoorwaarden anderszins hebben bepaald, wordt de Software aan u ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt, zonder enige garantie, bepaling of voorwaarde wat betreft de kwaliteit, geschiktheid, prestaties of overeenstemming met de beschrijving en verstrekken wij geen enkele garantie met betrekking tot de installatie, configuratie of het foutherstel van de Software. Raadpleeg de Licentievoorwaarden voor informatie over de rechten die u ten opzichte van de producent, licentiegever of toeleverancier van de Software heeft.
9.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

9.1
INDIEN EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, BLIJFT ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID PER GEBEURTENIS, WAARBIJ EEN REEKS GEBEURTENISSEN ALS ÉÉN GEBEURTENIS DIENT TE WORDEN AANGEMERKT, UIT WELKE HOOFDE OOK, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID EN TOEREKENBARE TEKORTKOMING, BEPERKT TOT MAXIMAAL DE WAARDE VAN DE GEBREKKIGE, BESCHADIGDE OF NIET-GELEVERDE PRODUCTEN OF GEBREKKIGE OF NIET-VERLEENDE DIENSTEN (WELKE WAARDE WORDT BEPAALD OP BASIS VAN DE NETTO PRIJS DIE AAN U IN REKENING IS GEBRACHT). EVENMIN ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR:

9.1.1
INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, DAN WEL

9.1.2
KOSTEN OF SCHADEN DOOR DE ONMOGELIJKHEID OM BESTELLINGEN TE PLAATSEN, EVENALS INKOMSTENDERVING, WINSTDERVING, HET VERLIES OF MISLOPEN VAN CONTRACTEN, GEGEVENSVERLIES OF GEMISTE GOODWILL OF BESPARINGEN.
9.2
TENZIJ DE BEPALINGEN IN DEZE AV EXPLICIET HET TEGENDEEL BEPALEN, WORDEN ALLE TOEZEGGINGEN OF GARANTIES (EXPLICIET OF IMPLICIET) HIERBIJ UITGESLOTEN. WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIEZEN, SCHADEN OF KOSTEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN GEBREKKIGE MATERIALEN, ONVOLDOENDE VAKMANSCHAP OF ANDERE OORZAKEN, EN ZELFS INDIEN DEZE VEROORZAAKT ZIJN DOOR DE HANDELINGEN (OF NALATIGHEID) VAN ONZE WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS, TENZIJ HET TOEPASSELIJKE RECHT EEN DERGELIJKE UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DERGELIJKE VERLIEZEN, SCHADEN OF KOSTEN VERBIEDT.
9.3
DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING GELDT NIET IN GEVAL VAN OPZET OF GROVE SCHULD.

DE VOLGENDE ADDITIONELE VOORWAARDEN GELDEN MET BETREKKING TOT CONSUMENTEN (DIE PRODUCTEN ANDERS DAN IN DE UITOEFENING VAN EEN BEDRIJF AANSCHAFFEN):
9.4
GEEN ENKELE BEPALING IN DEZE AV WORDT GEACHT ONZE AANSPRAKELIJKHEID (OF DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE PRODUCENT, LICENTIEGEVER OF TOELEVERANCIER) TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN, INDIEN HET ONDER DWINGENDRECHTELIJKE REGELS VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT IN UW CONTRACTGEBIED NIET IS TOEGESTAAN OM EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID CONTRACTUEEL UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN.
10.
EIGENDOMSVOORBEHOUD

Hoofdstuk 10 is niet van toepassing op consumenten

10.1
De Eigendom van Producten die het voorwerp van een bestelling zijn, gaat pas van ons op u over op het moment dat u de prijs of vergoeding van de betreffende bestelling volledig heeft betaald (daaronder begrepen eventuele rente of andere betalingen die verschuldigd zijn met betrekking tot deze Producten). Tot het moment dat u alle uitstaande bedragen volledig heeft betaald, houdt u de Producten namens ons onder u en dient u, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.2, de Producten op een dusdanige wijze op te slaan dat deze duidelijk als ons eigendom herkenbaar zijn. Verder dient u volledige en accurate bestanden bij te houden om ons in staat te stellen de Producten waarvoor betaald is, te onderscheiden van de Producten waarvoor nog betalingen openstaan.
10.2
Indien u zelf Producten verkoopt, dient u, voor zover mogelijk onder het toepasselijke recht, eventuele verkoopinkomsten (ten behoeve van ons) op een afzonderlijke rekening te storten. U verplicht zich om alle rechten met betrekking tot dergelijke inkomsten, afzonderlijke rekeningen, evenals vorderingen die u als gevolg van dergelijke verkopen op uw klanten heeft op ons eerste verzoek aan ons over te dragen totdat u ons ten aanzien van dergelijke Producten volledig heeft betaald. U zult dergelijke rechten en vorderingen niet zonder onze voorafgaande toestemming aan derden overdragen.
10.3
Wij behouden ons het recht voor (met inachtneming van het toepasselijke recht) Producten waarvoor de betaling opeisbaar is, die geweigerd zijn of waarvan de bestelling is vervallen, terug te vorderen, en u verleent ons (en onze werknemers en vertegenwoordigers) hierbij het onherroepelijke recht en de onherroepelijke bevoegdheid om gedurende normale werktijden toegang tot uw bedrijf te verkrijgen. Ook na beëindiging van het contract, om welke reden ook, blijft deze bepaling van kracht.
11.
VRIJWARING

Voorzover u geen consument bent, bent u verantwoordelijk voor en zal alle schade vergoeden die wij lijden, die het gevolg zijn van de Diensten die wij verlenen, het werk dat wij verrichten of de Producten die wij verkopen, indien en voor zover dit is geschied op basis van door u gestelde specifieke eisen of specificaties, welke onder andere bestaan uit vorderingen van derden partijen jegens ons wegens een vermeende inbreuk maken op haar (intellectuele-)eigendomsrechten.
12.
GARANTIES

12.1
De productspecificaties, productillustraties, tekeningen, bijzonderheden, afmetingen, verwerkingsgegevens en andere informatie die zich op de Site bevinden of door ons ter beschikking zijn gesteld, vormen niet meer dan een algemene beschrijving van de Producten en geen garantie of verklaring onzerzijds dat de Producten in overeenstemming daarmee zullen werken. Wij verwijzen u naar de specificaties of garantiedocumentatie van de producent voor eventuele rechten die u in dit verband heeft.
12.2
U kunt mogelijk een beroep doen op garanties van de producent, licentiegever of toeleverancier met betrekking tot de Producten en wij verwijzen u hiervoor naar de documentatie die bij de Producten worden geleverd. (Indien van toepassing, kan ook een ‘Returns Policy’ procedures voor de reparatie of vervanging van gebrekkig afgeleverde Producten bevatten.)
12.3
Behoudens u consument bent of tenzij anderszins is overeen gekomen, zijn uw rechten op herstel of vervanging van gebrekkige Producten of delen daarvan niet van toepassing wanneer:

12.3.1
Producten zijn gerepareerd of veranderd door personen die niet voor de producent, onze onderneming of een geautoriseerde dealer werkzaam zijn of waren, en/of

12.3.2
Het gebrekkige Product of de gebrekkige Producten niet binnen 30 werkdagen nadat de Producten door ons zijn afgeleverd aan ons zijn geretourneerd onder volledige vermelding van de vermeende gebreken, en/of

12.3.3
Gebreken (geheel of gedeeltelijk) het gevolg zijn van onzorgvuldige behandeling, ondeskundig gebruik of onderhoud, of foutieve opslag of installatie, dan wel indien u zich niet houdt aan de instructies van de producent of andere aanwijzingen die wij met betrekking tot de afgeleverde Producten hebben verstrekt of ter beschikking hebben gesteld.
13.
VERGUNNINGEN, UITVOERVERPLICHTINGEN & UITVOER

Hoofdstuk 13 is niet van toepassing op consumenten

13.1
Indien voor het verkrijgen, transport of gebruik van de Producten een vergunning of toestemming van een overheidsinstantie of andere autoriteit vereist is, zult u een dergelijke vergunning of toestemming op eigen kosten verkrijgen, en ons, indien nodig, desgevraagd een bewijs daarvan overleggen. Indien u de bedoelde vergunning of toestemming niet verkrijgt, is het u niet toegestaan om betaling achter te houden of uit te stellen. Eventuele additionele kosten of toeslagen die wij moeten maken doordat u zich niet aan het hier bepaalde houdt, komen voor uw rekening.
13.2
Producten die onder deze AV aan u in licentie worden gegeven of aan u worden verkocht, kunnen zijn onderworpen aan exportwet- en -regelgeving die van toepassing zijn binnen het Contractgebied en andere rechtsgebieden waar deze worden afgeleverd of gebruikt. U dient zich te allen tijde aan deze wet- en regelgeving te houden en niet hier in strijd mee te handelen.
13.3
Alle artikelen die de Europese Economische Ruimte (EER) binnenkomen en die een bepaalde waarde overtreffen, kunnen zijn onderworpen aan douanerechten of andere heffingen (bijvoorbeeld indien de kosten het toegestane importbedrag voor persoonlijk gebruik overtreffen). U kunt worden onderworpen aan douanerechten, invoerheffingen of belastingen, die worden geheven op het moment dat het Product de door u aangegeven bestemming bereikt. Dergelijke douanerechten, invoerheffingen of belastingen dienen door u te worden voldaan, aangezien wij hierover geen enkele controle kunnen uitoefenen. U dient contact op te nemen met de douaneautoriteiten in het desbetreffende rechtsgebied voor meer informatie over het douanebeleid of de douanekosten.
13.4
Als u een Aankoop doet, krijgt u misschien de optie al of niet van te voren invoerrechten en belastingen te betalen die in het land van bestemming geheven worden, evenals alle afwikkelingsvergoedingen, voorschotkosten of gelijksoortige vergoedingen die door de vervoerder, broker, douane, het land van bestemming of andere derde (samen "Invoerkosten") worden opgelegd. Wij zullen in zakelijk opzicht al het redelijke doen om het bedrag van de Invoerkosten in te schatten (de zogenoemde "Schatting"). Het kan echter zijn dat de Schatting hoger of lager blijkt te zijn dan het uiteindelijke bedrag aan Invoerkosten dat u verschuldigd bent en moet betalen. Wij hebben geen controle over de Invoerkosten en kunnen niet altijd nauwkeurig inschatten wat het uiteindelijke bedrag zal zijn. Als u dit echt precies wilt weten, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke douanekantoor voor meer informatie over invoerrechten en belastingen die op uw Aankoop van toepassing kunnen zijn.

13.4.1
Als u besluit de Invoerkosten van te voren te betalen, stemt u ermee in en erkent u dat (a) de feitelijke Invoerkosten hoger of lager dan de Schatting kunnen zijn en dat (b) u NIET wordt gevraagd om meer te betalen OF een restitutie ontvangt in geval de feitelijke Invoerkosten afwijken van de Schatting.
13.4.2
Als u besluit de Invoerkosten in de Schatting van te voren te betalen, stemt u ermee in en erkent u dat de ontvangende partij in het land waar het Product uiteindelijk voor is bestemd, de eindverantwoordelijkheid heeft voor de invoer en juiste aangifte van de goederen aan de toepasselijke douaneautoriteiten, alle toepasselijke douanekosten/belastingen/heffingen moet betalen en/of aan alle voorschriften met betrekking tot de invoer moet voldoen. U moet contact opnemen met de relevante douane-instanties in het betreffende land of gebied voor meer informatie over de toepasselijke douanevereisten en -procedures, rechten, toeslagen, belastingen en/of andere kosten die mogelijk in verband met het Product van toepassing kunnen zijn.
13.4.3
Als u besluit de Invoerkosten niet van te voren te betalen, stemt u ermee in en erkent u dat (i) de feitelijke Invoerkosten hoger of lager dan de Schatting kunnen zijn; (ii) u (en niet Digital River, de broker, de vervoerder, de leverancier of enige andere derde ) verantwoordelijk bent voor de betaling van alle feitelijke Invoerkosten; (iii) in geval een andere entiteit dan u uit uw naam sommige of alle feitelijke Invoerkosten moet betalen om de douaneformaliteiten af te handelen, u die entiteit het volledige bedrag dat uit uw naam aan Invoerkosten is betaald, zult terugbetalen (op verzoek); en dat (iv) als u deze Invoerkosten niet tijdig betaalt, dit niet alleen tot een vertraging in onze oorspronkelijke geschatte levertijd kan leiden, maar ook het risico met zich meebrengt dat u mogelijk aansprakelijk wordt gesteld voor invoerrechten en andere vergoedingen.

14.
KENNISGEVINGEN

Indien u contact met ons wilt opnemen in verband met deze AV dient u gebruik te maken van de contactgegevens uit artikel 1.5.
15.
PERSOONSGEGEVENS EN UW PRIVACY

15.1
We houden ons aan de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en gebruiken geen informatie waarmee wij u persoonlijk identificeren of kunnen identificeren ("Persoonsgegevens") anders dan bepaald in onze Privacyverklaring ("Privacyverklaring").
15.2
In verband met de beveiliging van bestellingen die u bij ons plaatst, geldt het volgende:

15.2.1
Onze beveiligde server codeert alle Persoonsgegevens, daaronder begrepen de creditcardnummers en -adressen. Dit betekent dat de tekens die u invoert, worden omgezet in cryptografie code die vervolgens beveiligd via het Internet wordt verzonden.

15.2.2
Indien geen consument bent en uw bank of kaartorganisatie u aansprakelijk houdt voor kosten in verband met een onbevoegd gebruik van uw creditcard, betalen wij u ter zake van een dergelijke aansprakelijkheid een vergoeding van maximaal € 75,00, onder de voorwaarde dat een dergelijk onbevoegd gebruik niet is veroorzaakt door uw eigen schuld of nalatigheid (of door iemand die namens u handelt).

Onze aansprakelijkheid uit hoofde van deze voorwaarde geldt tot een maximumbedrag van € 75,00 op creditcardaanschaffen die u via onze beveiligde servers hebt gedaan, tenzij u consument bent. In geval van een onbevoegd gebruik van uw creditcard, dient u te allen tijde uw kaartleverancier hiervan op de hoogte te stellen met inachtneming van diens procedures.
16.
ALGEMEEN

16.1
Het is niet toegestaan om uw rechten en verplichtingen uit hoofde van deze AV over te dragen of te bezwaren dan wel pogingen daartoe te ondernemen.
16.2
We zijn niet jegens u aansprakelijk uit hoofde van deze overeenkomst noch anderszins voor de vergoeding van verliezen of schaden die u direct of indirect kunt lijden als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming aan onze zijde, waaronder begrepen als gevolg van het feit dat wij niet in staat zijn, worden verhinderd of worden vertraagd om onze verplichting na te komen wegens omstandigheden die als overmacht zijn aan te merken, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) oorlog, rellen, burgerlijke onrust of opstand, overheidshandelen, explosies, brand, overstromingen, ongelukken, stakingen, uitsluitingen, handelsgeschillen of werkonderbrekingen, het falen van een fabriek of machines, onderbreking of vertraging in de toelevering van elektriciteit of materialen. In dergelijke gevallen is ons toegestaan om, naar onze keuze, uw bestelling te annuleren en door u verrichte betalingen te restitueren.

Paragraaf 16.2 is niet op consumenten van toepassing.
16.3
Deze AV vervangen alle eerdere overeenkomsten en werkafspraken die mondeling of schriftelijk, uitdrukkelijk of impliciet tussen ons zijn gemaakt. Deze AV prevaleren boven bepalingen of voorwaarden waarnaar elders wordt verwezen of die uit handelsgebruiken of gewoonten voortvloeien. Iedere mogelijk van toepassing zijnde bepaling of voorwaarde wordt hierbij, indien en voor zover mogelijk onder het toepasselijke recht, uitgesloten. Indien en voor zover mogelijk onder het toepasselijke recht behouden wij ons het recht voor om deze AV zonder voorafgaand bericht aan te passen.

Paragraaf 16.3 is niet op consumenten van toepassing.
16.4
De rechten en bevoegdheden uit hoofde van deze AV worden niet aangetast door gedeeltelijke kwijtschelding, verzuim, vertraging, of inwilliging van een door u of ons gedaan verzoek met betrekking tot deze AV, noch door het geven van uitstel.
16.5
Behoudens indien u consument bent en indien en voor zover wij dit in een door een bevoegde persoon ondertekende, nadere schriftelijke overeenkomst hebben vastgelegd, doen wij geen afstand van onze rechten uit hoofde van de voorwaarden van deze AV. Het afstand doen van onze rechten in geval van een inbreuk of tekortkoming op enige voorwaarde laat onze rechten bij een volgende inbreuk of tekortkoming onverlet.
16.6
Behoudens indien u consument bent en indien wij om welke reden ook van mening zijn dat een gerechtelijke instantie heeft bepaald dat (een gedeelte van) een bepaling in deze AV onrechtmatig, vernietigbaar of nietig is onder het recht binnen een rechtsgebied van toepassing is:

16.6.1
Zal dat geen invloed hebben op de toepasselijkheid van deze bepaling in andere rechtsgebieden waar genoemd recht niet van toepassing is, en

16.6.2
Zal dat geen invloed hebben op de toepasselijkheid van de overige voorwaarden uit deze AV in het betreffende rechtsgebied, en blijven de onderhavige bepalingen volledig en ongewijzigd van kracht.
17.
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op deze AV (daaronder begrepen de geldigheid en nakoming ervan) is het Nederlandse recht van toepassing. Behoudens wanneer u consument bent, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze AV uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.