Polityka ochrony danych

Kluczowe terminy

W treści polityki prywatności będą używane następujące kluczowe terminy:

 • Dane, które nie mogą być już użyte do zidentyfikowania konkretnej osoby („Dane anonimowe”).
 • Niezależny administrator danych oznacza to samo, co „administrator” w rozumieniu dyrektywy 95/46/WE z 24 października 1995 r. lub wszelkich późniejszych przepisów dotyczących ochrony danych, takich jak rozporządzenie (UE) 2016/679 z 25 maja 2018 r., i jest osobą fizyczną lub podmiotem prawnym, który samodzielnie lub wspólnie z innymi przetwarza dane osobowe (jak zdefiniowano poniżej) oraz określa cel i metody przetwarzania danych osobowych, strukturę i rodzaje danych osobowych, które mają być przetwarzane, a także działania (operacje) wykonywane na danych osobowych („Administrator danychlubAdministrator”).
 • Dane, z których usunięto pewne identyfikatory, aby tożsamość osoby nie była bezpośrednio związana z informacjami (np. zamaskowano niektóre identyfikatory osoby) („Dane pozbawione elementów umożliwiających identyfikację”).
 • Przetwarzanie jest dozwolone, jeśli jest konieczne dla celów upoważnionych interesów administratora (lub strony trzeciej), z wyjątkiem sytuacji, w których interesy administratora są niezgodne z interesami, podstawowymi prawami lub wolnością użytkowników końcowych wymagających ochrony („Uzasadnione interesy”).
 • Dane, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania osoby, niezależnie lub w połączeniu z innymi dostępnymi informacjami, takimi jak nazwisko, adres wysyłkowy i adres do faktury, adres e-mail, numer telefonu, numer identyfikacyjny (w stosownych przypadkach), data urodzenia (w stosownych przypadkach), dane dotyczące czasu i miejsca, informacje dotyczące konta bankowego, zapisy transakcji i płatności, zapisy dotyczące dostaw i inne informacje związane z Twoim kontem, które są przez nas gromadzone podczas świadczenia usług handlowych („Dane osobowe”).
 • Firma Digital River może odsprzedawać produkty przy użyciu transakcji za pośrednictwem naszych usług handlowych i będzie na ogół ostatecznym sprzedawcą w zakresie takiej transakcji („Ostateczny sprzedawca”).
 • Specjalne kategorie danych wymagają w niektórych jurysdykcjach zwiększonego poziomu ochrony, np. dane, których przetwarzanie powoduje ujawnienie stanu zdrowotnego, rasy lub pochodzenia etnicznego („Specjalne kategorie danych”).
 • Wszelkie zastosowane środki ochrony danych, które mogą być zmodyfikowane lub zastąpione, dotyczące przekazywania danych administratorom spoza obszaru UE/EOG, którzy nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony („Standardowe klauzule umowne”).
 • Organ nadzorczy (lub jego odpowiednik w obrębie przepisów dotyczących ochrony danych) jest niezależnym organem publicznym, do którego konsumenci mogą zgłaszać skargi („Organ nadzorczy”).
 •  

Administrator danych, jak się z nami skontaktować i Przetwarzanie danych użytkownika

 • Administratorzy odpowiedzialni za dane użytkownika Podmiot Digital River, będący administratorem danych, będzie różny w zależności od odwiedzanej strony internetowej, transakcji przeprowadzonej na stronie i języka umowy.
 • Jak się z nami skontaktować W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności lub wniosków związanych ze swoimi danymi osobowymi (zgodnie z obowiązującymi przepisami), niezależnie od miejsca przebywania, użytkownik może wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy@digitalriver.com. Po jej otrzymaniu odpowiednio przekierujemy pytanie. Jeśli użytkownik woli się skontaktować z nami za pomocą zwykłej poczty, może użyć danych kontaktowych podanych w sekcji „Skontaktuj się z nami” na naszej stronie odpowiedniej dla jego regionu.
 • Przetwarzanie danych użytkownika Zapytanie handlowe i dane osobowe użytkownika będą w optymalny sposób przetworzone w lub w pobliżu regionu zainicjowania sesji. Oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych użytkownika będzie odbywać się w Stanach Zjednoczonych i/lub Irlandii.
 • Odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych za granicę Jeśli użytkownik przebywa na obszarze UE/EOG, przekazywanie jego danych osobowych poza obszar UE/EOG jest chronione w ramach standardowych klauzul umownych lub dodatkowych zabezpieczeń. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazane na serwery firmy Digital River Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz przetwarzane w Stanach Zjednoczonych. Mogą być także przesłane przez nas do innych podmiotów firmy Digital River w celach określonych w polityce prywatności, związanych z zarządzaniem firmą oraz do innych podmiotów przetwarzających dane.
OBSZAR OBU AMERYK
 • Firma Digital River Inc. jako administrator Firma Digital River Inc., w tym jej spółki zależne („Digital River”, „my” i „nasze”), jest właścicielem i operatorem tej strony internetowej, z czym mogą się wiązać oprogramowanie, produkty i usługi oraz wszelkie inne powiązane usługi handlowe, wobec których obowiązuje niniejsza polityka prywatności („Strona internetowa”). Ogólnie wszelkie dane osobowe gromadzone w wyniku wizyt na tej stronie internetowej są kontrolowane przez firmę Digital River Inc., 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, USA („Administrator danych”). Jednak czasami administratorem danych jest inna jednostka firmy Digital River, jak zaznaczono poniżej.
RESZTA ŚWIATA
 • Firma Digital River Ireland Ltd. jako administrator Gdy ostatecznym sprzedawcą jest firma Digital River Ireland Ltd., wszystkie dane osobowe dostarczone lub zgromadzone w wyniku wizyt na tej stronie są kontrolowane przez firmę Digital River Ireland Ltd., Dromore House, East Park, Shannon, County Clare, V14 AN23, Ireland („Administrator danych”).
 • Firma Digital River GmbH jako administrator Firma Digital River GmbH jest podmiotem w grupie Digital River. Jest liderem w zakresie usług odsprzedaży oraz autoryzowanym odsprzedawcą produktów i usług oferowanych na stronie MyCommerce Share-it. Wszelkie dane osobowe dostarczone lub zgromadzone w wyniku wizyty na stronie internetowej MyCommerce Share-it są kontrolowane przez firmę Digital River GmbH, Scheidtweilerstrasse 4 Kolonia 50933 Niemcy („Administrator danych”).
 • Inne podmioty firmy Digital River będące administratorem Dla celów transakcji przeprowadzonych przez inny podmiot firmy Digital River ten podmiot firmy Digital River może być administratorem danych. Informacje na temat miejsca globalnego przetwarzania danych osobowych można znaleźć w sekcji „Przetwarzanie danych użytkownika”.

Podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych

W niektórych jurysdykcjach przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie wtedy, gdy zezwalają na to przepisy dotyczące ochrony danych. W takiej sytuacji mamy podstawy prawne dla wszystkich naszych działań związanych z przetwarzaniem danych (chyba że wystąpi wyjątek), jak opisano poniżej:

 • Zgoda Korzystając z naszej strony internetowej lub w inny sposób przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, używanie i udostępnianie przez nas jego danych w sposób opisany w niniejszej polityce prywatnościi. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na tę politykę prywatności, nie powinien korzystać z tej strony internetowej i przekazywać nam swoich danych za pośrednictwem tej strony.
 • Uzasadnione interesy Będziemy przetwarzać dane użytkownika w oparciu o uzasadnione interesy i w szczególności, gdy są używane dla celów marketingowych, takich jak gromadzenie danych ze źródeł publicznych i kontaktowanie się z potencjalnymi klientami. Możemy przetwarzać dane użytkownika także w oparciu o interesy uzasadnione w kontekście zatrudnieniaii.
 • Inne podstawy prawne Możemy przetwarzać dane użytkownika także w oparciu o inne podstawy prawne, np. gdy przetwarzanie jest konieczne do zawarcia z nim umowy.

Zakres polityki prywatności

Kontekst i cel

Niniejsza polityka prywatności dotyczy każdej strony internetowej obsługiwanej przez firmę Digital River, na której pojawia się ta polityka prywatności. Jeśli użytkownik kupuje produkty przez spółkę zależną firmy Digital River, powinien pamiętać, że ta strona internetowa jest hostowana i obsługiwana przez firmę Digital River w ramach umowy ze spółką zależną wymienioną jako sprzedawca produktów w ramach tej strony internetowej. Celem tej polityki prywatności jest dostarczenie użytkownikowi informacji na temat:

 • gromadzenia przez nas danych osobowych i innych informacji podczas korzystania przez niego z tej strony internetowej;
 • używania, obsługi i ujawniania przez nas zgromadzonych informacji; oraz
 • dostępnych wyborów w zakresie sposobów gromadzenia i używania przez nas tych informacji.
Zmiany w tej polityce prywatności

Możemy aktualizować tę politykę prywatności, aby komunikować zmiany w naszych praktykach obsługi danych. Gdy wprowadzamy zmiany w polityce prywatności, zmieniamy datę jej wejścia w życie. Nasze zmiany zaczną obowiązywać w momencie ich opublikowania. Łącze do poprzedniej wersji polityki prywatności można znaleźć na końcu tej polityki prywatności.

Dodatkowe uwagi dotyczące prywatności

Niniejsza polityka prywatności może zostać zmodyfikowana lub mogą być do niej dołączone inne uwagi dotyczące prywatności, występujące na tej stronie internetowej. Takie uwagi dotyczące prywatności będą objaśniać, jak traktujemy informacje właściwe dla miejsca wystąpienia tej uwagi i powinny być czytane razem z polityką prywatności.

Polityki prywatności partnerów lub innych firm

Niniejsza polityka prywatności dotyczy włącznie używania informacji, które gromadzimy za pośrednictwem tej strony internetowej oraz innych stron internetowych, na których pojawia się ta polityka prywatności. Na naszej stronie internetowej może widnieć dodatkowo marka firmy, której produkt jest kupowany przez użytkownika strony internetowej („Partner”). Jednak ta polityka prywatności nie dotyczy informacji gromadzonych bezpośrednio przez naszych partnerów lub inne firmy, gdyż nie mamy wpływu na ich politykę prywatności. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z każdą polityką prywatności na każdej odwiedzanej przez siebie stronie.

Warunki sprzedaży

Używanie lub przesyłanie danych osobowych za pomocą naszej strony podlega także naszym Warunkom sprzedaży.

Jak chronimy dane użytkownika

Firma Digital River podejmuje rozsądne kroki, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni dla wrażliwości gromadzonych danych. Wdrożyliśmy fizyczne, techniczne i administracyjne praktyki bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia zaprojektowane do ochrony danych osobowych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem. Gdy gromadzimy lub przesyłamy informacje, takie jak np. numer konta, używamy metod ochrony tych danych na poziomie norm branżowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosujemy rozsądne środki ochrony danych użytkownika, lecz nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych za pośrednictwem Internetu lub przechowywanych w naszych bazach danych. Użytkownik także ponosi odpowiedzialność za podjęcie rozsądnych kroków związanych z ochroną swoich danych przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub wykorzystaniem, np. chroniąc swoje hasło i wylogowując się po zakończeniu korzystania ze wspólnego komputera lub urządzenia mobilnego. Stosujemy najlepsze praktyki branżowe do zmniejszenia potencjalnego ryzyka. Jeśli dane osobowe będące w posiadaniu firmy Digital River zostaną (lub mogą być z dużym prawdopodobieństwem) ujawnione, uszkodzone lub utracone, natychmiast podejmiemy środki zapobiegawcze, szybko poinformujemy użytkowników i zgłosimy to odpowiednim agencjom rządowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Gromadzenie informacji, w tym używanie plików cookie

Informacje dostarczone własnoręcznie

Dane osobowe użytkownika gromadzone podczas korzystania przez niego z tej strony internetowej:

 • gdy dostarcza informacje podczas zakupu produktu lub usługi,
 • gdy uzyskuje informacje dotyczące strony lub w jakiś sposób z niej korzysta,
 • gdy bierze udział w konkursie lub promocji, subskrybuje biuletyn lub powiązane usługi,
 • gdy składa zamówienie zakupu, pobiera lub rejestruje produkty lub żąda dodatkowych usług,
 • gdy dzwoni do działu obsługi klienta, może dobrowolnie dostarczyć informacje naszym przedstawicielom oraz
 • gdy składa podanie o pracę lub w jakikolwiek sposób przekazuje nam dane związane z zatrudnieniem.
Specjalne kategorie danych

Ogólnie specjalne kategorie danych nie będą gromadzone ani przetwarzane. Może jednak wystąpić sytuacja (np. związana z zatrudnieniem), w której takie dane mogą być przetwarzane. W takiej sytuacji będziemy działać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym przetwarzania danych w oparciu o podstawy prawne (np. przetwarzanie danych dotyczących zdrowia w kontekście umowy ubezpieczeniowej). Będziemy stosować rozsądne środki i procedury bezpieczeństwa, aby chronić specjalne dane użytkownika.

Informacje z przeglądarki lub urządzenia użytkownika

Możemy otrzymywać informacje również z przeglądarki internetowej użytkownika. Uwzględnia to także informacje, które nie identyfikują konkretnego użytkownika (takie jak data i godzina wizyty). Dane gromadzone w ten sposób zależą od ustawień przeglądarki internetowej użytkownika. Utworzenie konta użytkownika podczas wizyty na stronie będzie potraktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i będziemy mogli powiązać informacje dostarczone przez przeglądarkę internetową z informacjami identyfikującymi konkretnego użytkownika, jak opisano poniżej. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się, jak zmienić jej ustawienia. Możemy także gromadzić ograniczone dane osobowe (adres e-mail) za pomocą technologii internetowych w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszej strony internetowej, jak opisano poniżej.

Pliki cookie i inne podobne technologie

Informacje gromadzone przez nas za pomocą plików cookie i podobnych technologii zazwyczaj nie umożliwiają zidentyfikowania tożsamości użytkownika, ale możemy powiązać je z danymi osobowymi dostarczonymi przez niego. Używamy plików cookie i innych podobnych technologii do gromadzenia informacji i obsługi niektórych funkcji tej strony internetowej. Wraz z rozwojem technologii internetowych możemy używać w tym celu innych narzędzi. Na przykład możemy używać tych technologii do gromadzenia informacji dotyczących sposobów użytkowania strony przez gości (które strony odwiedzają, które łącza klikają itp.). Analizujemy te informacje, aby lepiej zrozumieć zainteresowania i potrzeby naszych użytkowników oraz udoskonalić treści i funkcje tej strony internetowej. Używamy tych danych także do obsługi funkcji strony internetowej bez wymagania od użytkownika ponownego podawania informacji znajdujących się już w naszej bazie danych. Używamy tych informacji także do spersonalizowania doświadczeń użytkownika podczas użytkowania tej strony internetowej oraz do udoskonalenia naszych rozwiązań marketingowych, m.in. przez wykorzystanie reklam ukierunkowanych.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie odbierania plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie lub generowała ostrzeżenie w momencie zapisywania tego rodzaju pliku na dysku komputera. Wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie nie jest konieczne, ale jeśli przeglądarka internetowa odrzuci nasze pliki cookie, może nie być możliwe używanie wszystkich funkcji strony internetowej.

Informacje dotyczące plików cookie i innych technologii

Na tej stronie internetowej mogą być również używane technologie internetowe innych firm. Technologie internetowe nasze lub innych firm mogą być używane w imieniu partnera, którego znak marki widnieje na tej stronie internetowej, lub przez jego dostawców usług. W ten sposób nasi partnerzy będą mogli używać zgromadzonych danych. Te informacje są używane do ulepszenia doświadczeń użytkownika podczas używania strony, do analizy marketingowej, do reklam ukierunkowanych i wyświetlanych oraz do poprawy jakości. Za pomocą technologii internetowych możemy uzyskać informacje dotyczące adresu IP użytkownika.

My i nasi partnerzy korzystamy w związku z tą stroną internetową z rozwiązań niezależnych dostawców usług, do których należą m.in. firmy Alexa Metrics, SeeWhy, Google Analytics, Omniture oraz ClickTale. Ci i inni dostawcy usług mogą gromadzić informacje dotyczące wizyt użytkownika na stronach, interakcji z tymi stronami oraz produktów i usług oferowanych przez nas, naszych partnerów i naszych dostawców. Gromadzenie i używanie przez nich informacji podlega ich własnej polityce prywatności. Aby wycofać zgodę na gromadzenie danych, należy odwiedzić stronę dostawcy usług odpowiedniej firmy:

Żądania „Do Not Track” (zakaz śledzenia)

Jeśli użytkownik wycofa zgodę na gromadzenie swoich danych za pomocą plików cookie i innych technologii internetowych, jego bieżące pliki cookie dotyczące wyświetlanych reklam zostaną usunięte i będzie umieszczony nowy plik cookie z instrukcją dla dostawców usług zakazujący śledzenia przyszłych działań użytkownika (plik cookie „no-track”). Jeżeli przeglądarka użytkownika jest skonfigurowana w taki sposób, że odrzuca pliki cookie, w trakcie odwiedzania naszej witryny nie ma możliwości zapisu pliku „no-track” na komputerze użytkownika. Również w przypadku usunięcia pliku cookie typu „no-track”, korzystania z innego komputera lub zmiany przeglądarki internetowej należy ponownie przeprowadzić proces zablokowania gromadzenia anonimowych danych. Obecnie nie odpowiadamy na sygnały „no-track” przeglądarki internetowej.

Informacje od innych firm

Możemy także otrzymać pewne dane dotyczące użytkownika od innych firm, np. gdy używa on do logowania się na tej stronie autoryzacji za pomocą mediów społecznościowych lub z innych internetowych źródeł danych, zgodnie z zasadami użytkowania i przetwarzania takich informacji ustanowionymi przez odpowiednie internetowe źródła danych. Jeśli jakiekolwiek specjalne dane są ogólnie dostępne w domenie publicznej, nie mamy w związku z nimi żadnych zobowiązań wobec użytkownika.

Informacje o lokalizacji

Gdy użytkownik korzysta ze smartfona, urządzenia mobilnego lub komputera w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej lub skorzystania z naszej aplikacji mobilnej, możemy zgromadzić informacje na temat jego lokalizacji. Możemy powiązać te informacje z innymi informacjami o lokalizacji (np. adres IP i kod rozliczeniowy/pocztowy), aby świadczyć inne usługi na urządzeniu mobilnym użytkownika. Udostępniamy informacje o lokalizacji użytkownika wyłącznie firmom, które pomagają nam w świadczeniu mu usług. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na udostępnianie tych danych, zmieniając swoje zezwolenia w ustawieniach urządzenia mobilnego.

   

Używanie i udostępnianie danych

Dane osobowe dostarczone przez użytkownika będą przetwarzane na naszych serwerach. W niektórych przypadkach (np. gdy jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika) informacje mogą być także udostępniane innym firmom świadczącym usługi firmie Digital River.

Jak wykorzystujemy dane użytkownika

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 • do skontaktowania się z użytkownikiem, gdy zażąda on kontaktu z nami,
 • do określenia kraju, w którym przebywa użytkownik, m.in. w celu zapewnienia zgodności z warunkami sprzedaży, zasadami bezpieczeństwa lub wymaganiami dotyczącymi zapobiegania oszustwom,
 • do zweryfikowania zgodności z obowiązującymi przepisami,
 • do sprawdzenia dokładności danych dotyczących użytkownika,
 • do dostarczenia użytkownikowi uaktualnień produktów, specjalnych ofert i innych informacji promocyjnych w imieniu naszym lub naszego partnera pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na otrzymywanie takich informacji i w zgodności z obowiązującymi przepisami,
 • w związku z kluczami, kodami dostępowymi lub innymi informacjami dotyczącymi dostępu do stron lub usług internetowych naszych partnerów w celu otrzymywania produktów i usług,
 • jak określono w dodatkowych uwagach dotyczących prywatności zamieszczonych na naszej stronie oraz
 • na potrzeby działu kadr, np. adres e-mail użytkownika, jeśli odpowiada na ofertę pracy za pośrednictwem Internetu.

Możemy także wykorzystywać dane osobowe użytkownika, gdy odwiedza stronę, aby zakończyć transakcję, w następujących celach:

 • do przetworzenia zamówienia, płatności, zweryfikowania statusu podatkowego, w procesie reklamacji, do określenia kwalifikacji dla kredytu lub powiadomienia użytkownika o statusie zamówienia,
 • do monitorowania transakcji i zapobiegania oszustwom,
 • do monitorowania transakcji i zapobiegania oszustwom,
 • do zapewnienia użytkownikowi spersonalizowanych doświadczeń z zakupów,
 • do zarejestrowania zakupu u producenta lub dostawcy usług, aby uzyskać gwarancję, pomoc techniczną itp.,
 • do powiadomienia dostawcy usługi internetowej o wykupieniu od nas przez użytkownika praw do korzystania z tej usługi,
 • do założenia konta, aby realizować przyszłe zakupy, na które użytkownik wyraża zgodę,
 • do ułatwienia odnawiania subskrypcji na produkty lub usługi oraz
 • zapewnienia użytkownikowi skutecznej pomocy (np.: kontaktowania się z gośćmi, którzy rozpoczną proces finalizacji zamówienia, aby przeprowadzić dalsze działania związane z niekompletną sesją lub aby sprawdzić, czy wystąpił problem z użytkowaniem strony internetowej).

Podejmiemy rozsądne kroki do zapewnienia, aby każda osoba i podmiot otrzymujące dane osobowe w celach opisanych powyżej byli zobowiązani do ochrony tych danych. Jeśli podmiot zewnętrzny gromadzi, otrzymuje lub przechowuje jakieś dane specjalne, szczegółowe informacje dotyczące tego podmiotu będą udostępnione użytkownikowi, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy. Nasze zobowiązania nie będą dotyczyć informacji udostępnianych jakimkolwiek podmiotom rządowym, które mają, zgodnie z prawem, otrzymywać takie informacje, lub przekazanych w wyniku nakazu prawnego.

Przetwarzanie automatyczne

W ograniczonych sytuacjach możemy używać danych osobowych użytkownika w celu ułatwienia podejmowania automatycznych decyzji dotyczących doskonalenia naszej działalności. Na przykład w kontekście marketingu możemy używać danych do segmentowania użytkowników i personalizowania wiadomości dla nich. Możemy, na przykład, użyć stanowiska użytkownika do określenia jego wizerunku i odpowiedniego zmodyfikowania treści. Możemy także użyć położenia geograficznego użytkownika i danych firmowych. W niektórych okolicznościach, w przypadku marketingu ukierunkowanego na klientów docelowych, może to uwzględniać „polubienia” z domeny publicznej.

Korzystamy także z funkcji monitorowania, aby zmniejszyć konieczność ręcznego analizowania zamówień pod kątem oszustw. Możemy także korzystać z automatycznego przetwarzania w kontekście zatrudnienia i w celu zagwarantowania przestrzegania przez naszych pracowników wewnętrznej polityki bezpieczeństwa. Użytkownik ma prawo do unikania wszelkich decyzji wynikających z automatycznego przetwarzania danych, gdy mogą być one scharakteryzowane jako profilowanie. Jednak w takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do niewykonania transakcji.

Używanie przez nas informacji anonimowych

Możemy używać zgromadzonych przez nas anonimowych informacji. W takiej sytuacji elementy danych, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail będą zanonimizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje anonimowe mogą być użyte na następujące sposoby:

 • aby spersonalizować i wspomóc wykorzystanie przez użytkownika tej strony internetowej i/lub usług naszych partnerów,
 • aby usprawnić tę stronę internetową, ulepszyć doświadczenia klienta, nasze systemy reklamowe oraz nasze produkty i usługi,
 • w celach zapobiegania oszustwom takimi metodami, jak „device fingerprinting” (znakowanie urządzeń w sieci),
 • aby identyfikować transakcje związane z marketingiem partnerskim lub programem rekomendacji,
 • aby dostarczyć ukierunkowane reklamy na tej stronie i w innych usługach handlowych,
 • aby dostarczyć sprawozdania naszym bieżącym i potencjalnym partnerom i dostawcom usług oraz
 • do innych celów historycznych, statystycznych, badawczych i analitycznych.

Możemy używać także danych pozbawionych elementów pozwalających na identyfikację w celach wymienionych powyżej i z nimi związanych w ramach obowiązujących przepisów.

Nasi Partnerzy

Będziemy przekazywać niektóre dane osobowe, anonimowe informacje lub dane pozbawione elementów pozwalających na identyfikację naszym partnerom, aby wypełnić nasze zobowiązania wobec użytkownika i wspomóc użytkowanie danych osobowych przez firmę Digital River, jak opisano w sekcji „Jak wykorzystujemy dane użytkownika”:

 • w celach raportowania,
 • aby umożliwić naszemu partnerowi lub jego dostawcy usług zarejestrowanie zakupu użytkownika,
 • aby umożliwić użytkownikowi dostęp do produktów i usług dostarczanych przez naszego partnera lub jego dostawców,
 • aby wspomóc usługi związane z gwarancją, pomocą techniczną lub usługi posprzedażowe,
 • aby umożliwić naszemu partnerowi lub podwykonawcy przesyłanie użytkownikowi wiadomości e-mail lub listów, jeśli wyraził zgodę na ich otrzymywanie,
 • aby umożliwić naszemu partnerowi lub jego dostawcy świadczenie usług związanych z tą stroną internetową (takich jak wsparcie techniczne lub funkcja rejestracji jednokrotnej) lub
 • w podobnych celach, aby wypełnić nasze zobowiązania wobec użytkownika.
Nasi dostawcy usług

Korzystamy z usług innych firm, w tym naszych korporacyjnych podmiotów stowarzyszonych, w celu dostarczania pewnych usług nam lub w naszym imieniu, aby wspomóc nas w prowadzeniu interesów:

 • aby hostować lub utrzymywać tę stronę internetową,
 • aby przetwarzać płatności kartą kredytową,
 • aby zapewniać usługi monitorowania i wykrywania oszustw,
 • aby przeprowadzać testy integralności danych,
 • aby zaoferować użytkownikowi kredyt,
 • aby zapewnić usługi optymalizacyjne,
 • aby zrealizować zamówienie użytkownika,
 • w celu przyjęcia płatności,
 • aby dostarczyć reklamy na tę stronę internetową i strony innych firm,
 • aby wysłać list lub wiadomość e-mail,
 • w celach związanych z zatrudnieniem i zasobami ludzkimi i/lub
 • aby obsłużyć klienta.

Nie będziemy udostępniać danych osobowych użytkownika innym dostawcom usług w związku z ich ofertami usług przeznaczonymi dla nas, chyba że jest to wymagane w związku z naszymi uzasadnionymi interesami oraz w celu wypełnienia naszych zobowiązań dostarczenia użytkownikowi usług handlowych. Ci dostawcy usług mogą być zobowiązani umową do używania wszelkich informacji, które im udostępniamy, wyłącznie w celu wykonywania usług dla nas lub w naszym imieniu oraz w celu ochrony poufności danych osobowych użytkownika. Możemy także zezwolić tym firmom na używanie informacji anonimowych dla ich własnych celów biznesowych. Nie będziemy udostępniać danych osobowych użytkownika naszym podmiotom stowarzyszonym lub niepowiązanym firmom w celu użycia tych danych w ich własnych celach marketingowych bez zgody użytkownika.

Aby wypełnić wymogi prawne oraz zapobiegać oszustwom i przestępstwom

Możemy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, ujawniać dane osobowe lub dane specjalne dotyczące użytkownika, gdy uznamy ich ujawnienie za uzasadnione:

 • aby spełnić wymagania prawne,
 • aby podporządkować się procesom, wymogom lub nakazom rządowym, administracyjnym lub sądowym (takim jak nakaz sądowy),
 • aby współpracować z organami prawa lub w ramach śledztw lub aby zgłaszać wszelkie działania, które mogą naruszać prawo,
 • aby zapobiegać lub badać możliwe przestępstwa (takie jak oszustwa lub kradzież tożsamości) lub naruszenia (lub podejrzewane naruszenia) bezpieczeństwa lub niniejszej polityki prywatności,
 • aby wymusić przestrzeganie umowy,
 • aby chronić prawa ustawowe, stronę internetową lub bezpieczeństwo firmy Digital River i naszych pracowników, partnerów, innych firm, społeczeństwa w ogólności lub użytkownikaiii.
W związku ze sprzedażą, przejęciem lub powiązanym wydarzeniem

Jeśli jeden z naszych korporacyjnych podmiotów stowarzyszonych lub inna firma przejmie naszą firmę, konkretne środki lub własność firmy jednego z naszych oddziałów operacyjnych (np. w ramach sprzedaży, fuzji, reorganizacji lub podobnego wydarzenia), dane osobowe użytkownika staną się własnością tej firmy, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej. W takiej sytuacji użytkowanie danych osobowych użytkownika przez firmę nabywającą będzie podlegać obowiązującej polityce prywatności, wszelkim obowiązującym dodatkowym uwagom dotyczącym prywatności i preferencjom dotyczącym prywatności, wyrażonym podmiotowi zarządzającemu.

   

Preferencje użytkownika

Szanujemy prawo użytkownika do wyboru sposobów, w jakie gromadzimy dane osobowe, używamy ich i udostępniamy je.

Dostęp do danych użytkownika

Jeśli użytkownik chce przejrzeć, poprawić, ograniczyć przetwarzanie, sprzeciwić się marketingowi bezpośredniemu lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub danych specjalnych, powinien wysłać do nas wniosek, korzystając z informacji z sekcji „Jak się z nami skontaktować” tej polityki prywatności. Jeśli na przykład w danych osobowych przekazanych nam przez użytkownika widnieją jakieś błędy, powinien on skontaktować się z nami, a my podejmiemy odpowiednie środki w celu poprawienia tych błędów.

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami, możemy poprosić go o dodatkowe informacje w celu zidentyfikowania jego tożsamości. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub odrzucenia wniosku użytkownika, jeśli nie dostarczy nam wystarczających informacji do zweryfikowania jego tożsamości lub spełnienia naszych wymagań prawnych i biznesowych, jak zaznaczono w naszej polityce przechowywania danych. Gdy usuwamy dane osobowe użytkownika lub dane specjalne, będą one usunięte w sposób zapobiegający stratom, kradzieżom, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieautoryzowanemu dostępowi zgodnie z naszą polityką przechowywania danych.

Użytkownik ma prawo do zgłoszenia skargi do swojego miejscowego organu nadzorczego, jeśli uzna, że jego prawa, związane z przepisami dotyczącymi ochrony danych nie są odpowiednio przestrzegane. Jednak przed podjęciem takich działań użytkownik powinien skontaktować się z nami bezpośrednio, gdyż chcemy współpracować z nim, aby pomóc w rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z jego prywatnością.

Polityka przechowywania danych

Firma Digital River może przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak długo będzie on korzystać z naszej strony internetowej oraz w granicach dopuszczalnych lub wymaganych przez obowiązujące przepisy lub aby spełnić nasze wymagania biznesowe.

Marketing i powiązana komunikacja

Gdy użytkownik dostarcza nam swoje dane osobowe, możemy zaoferować mu wybór dotyczący otrzymywania dalszych materiałów marketingowych i powiązanych od nas i naszych partnerów. Te materiały mogą być przekazywane w formie listów, wiadomości e-mail lub telefonicznie i będą zawierać informacje na temat naszych produktów i usług. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tych materiałów, wysyłając wiadomość e-mail na adres remove@digitalriver.com lub postępując według instrukcji rezygnacji z subskrypcji, które można znaleźć w wiadomościach e-mail z tymi materiałami.

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na dodanie swoich informacji kontaktowych do listy adresowej naszego partnera i później wycofa tę zgodę, musi skontaktować się z naszym partnerem (lub postępować według instrukcji rezygnacji, które można znaleźć w wiadomościach e-mail z materiałami marketingowymi od naszego partnera), aby jego nazwisko zostało usunięte z list adresowych naszego partnera.

 

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Niniejsza witryna internetowa nie jest przeznaczona ani przygotowana do użytku przez osoby niepełnoletnie. Jeśli użytkownik nie osiągnął jeszcze pełnoletności lub nie może podpisywać wiążących prawnie umów w swoim kraju, nie może korzystać z tej strony internetowej, chyba że uzyska zgodę rodziców. Jeśli użytkownik uważa, że otrzymaliśmy informacje od osoby chronionej w ramach przepisów dotyczących ochrony dzieci i nie została otrzymana zgoda rodziców, powinien natychmiast nas powiadomić, a podejmiemy możliwe środki dla bezpiecznego usunięcia tych informacji.

  i Jeśli będzie wymagana pisemna zgodna użytkownika (lub wyrażona w innej formie) na przetwarzanie jego danych osobowych, administrator danych przetworzy takie dane wyłącznie po otrzymaniu tej zgody i zgodnie z podanymi warunkami.

  ii Wyłącznie, gdy przetwarzanie tego rodzaju nie jest zakazane obowiązującymi przepisami.

  iii Należy także zapoznać się z obowiązującym prawem.